Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa

dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.  : (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin (więcej...)

dr Tadeusz Oleksiak
tel.: (22) 733 45 80
e-mail: t.oleksiak@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa (więcej...)

dr Elżbieta Małuszyńska
tel.: (22) 733 45 89
e-mail: e.maluszynska@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych (więcej...)

dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

 


Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

dr Tadeusz Oleksiak
tel.: (22) 733 45 80
e-mail: t.oleksiak@ihar.edu.pl

 

Skład osobowy:

pracownik stanowisko numer wewnętrzny telefonu adres e-mail
dr Tadeusz Oleksiak adiunkt 580 t.oleksiak@ihar.edu.pl
dr hab. inż. Dariusz Mańkowski adiunkt 581 d.mankowski@ihar.edu.pl
mgr inż. Dagmara Bronisz asystent 685 d.bronisz@ihar.edu.pl

Zakres realizowanych prac badawczych:

I. Ekonomika i Organizacja Hodowli Roślin i Nasiennictwa
dr inż. Tadeusz Oleksiak (t.oleksiak@ihar.edu.pl)
 • analiza wykorzystania postępu biologicznego w produkcji rolniczej,
 • ocena efektywności hodowli roślin i nasiennictwa,
 • monitoring krajowego rynku nasiennego,
 • ocena wpływu różnych czynników na plon i jego jakość ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kategorii nasion i wartości odmian,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących sektora hodowlano-nasiennego.

Materiały do pobrania:

 

II. Bio-Statystyka i Doświadczalnictwo Rolnicze
dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski (d.mankowski@ihar.edu.pl)

 • planowanie doświadczeń i eksperymentów hodowlano-nasiennych,
 • badania nad wprowadzaniem nowych technik w prowadzeniu doświadczeń przyrodniczych,
 • rozwój istniejących oraz opracowywanie i implementacja nowych metod analizy danych,
 • adaptacja istniejących oraz opracowywanie nowych metod matematyczno-statystycznych oceny efektów hodowli roślin,
 • badania nad koncepcją spójnego systemu gromadzenia danych doświadczalnych,
 • opracowywanie koncepcji systemów zarządzania eksperymentami,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu planowania i zarządzania eksperymentami hodowlano-nasiennymi oraz metod analizy danych doświadczalnych.

Materiały do pobrania:

 


Pracownia Oceny Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa

dr Elżbieta Małuszyńska
tel.: (22) 733 45 89
e-mail: e.maluszynska@ihar.edu.pl

Spis publikacji

Skład osobowy:

pracownik stanowisko numer wewnętrzny telefonu adres e-mail
dr Elżbieta Małuszyńska adiunkt 589 e.maluszynska@ihar.edu.pl
Bożenna Broda starszy technik 590 b.broda@ihar.edu.pl
Jolanta Gryboś inżynier 583 j.grybos@ihar.edu.pl
mgr Iga Grzeszczak inżynier 579 i.grzeszczak@ihar.edu.pl

 

Zakres prac:

 • nasionoznawstwo roślin uprawnych oraz chwastów, identyfikacja morfologiczna nasion,
 • badanie wartości siewnej nasion pochodzących z upraw konwencjonalnych i ekologicznych,
 • badanie wartości przechowalniczej nasion,
 • członkostwo w Międzynarodowym Związku Oceny Nasion - ISTA; działalność wdrożeniowa - coroczne tłumaczenie i wydawanie polskiej wersji Przepisów ISTA, udział w międzynarodowych analizach porównawczych wyniki testów porównawczych
 • działalność szkoleniowa - prowadzenie szkoleń dla analityków nasiennych - zdjęcia ze szkoleń
 • działalność standaryzacyjna – udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji,
 • prowadzenie laboratorium akredytowanego oraz próbobranie w zakresie uprawnień nadanych przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • działalność usługowa dotycząca oceny różnych parametrów wartości siewnej:
 • czystości,
 • identyfikacji nasion chwastów zastrzeżonych,
 • wilgotności,
 • zdolności kiełkowania,
 Frakcje w analizie czystości Avena sativa Analiza kiełkowania Bromus tectorum

 


Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych

dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

 

Skład osobowy:

pracownik stanowisko numer wewnętrzny telefonu adres e-mail
dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny 584 b.wiewiora@ihar.edu.pl
dr hab. Jerzy Drzewiecki adiunkt 586 j.drzewiecki@ihar.edu.pl
dr Lech Boros adiunkt 591 l.boros@ihar.edu.pl
mgr. Anna Wawer starszy specjalista 593 a.wawer@ihar.edu.pl
mgr. Krystyna Borucka specjalista 592 k.borucka@ihar.edu.pl
Halina Grzybowska pracownik fizyczny 594  


Tematyka badawcza:

 • identyfikacja czynników chorobotwórczych przenoszonych przez nasiona roślin uprawnych, głównie zbóż i traw, (Publikacje 1)
 • badania związane z występowanie grzybów endofitycznych z rodzaju Epichloë w nasionach i roślinach traw, (Publikacje 2)
 • analiza zmienności patogeniczności w populacji grzyba Didymella pinodes, doskonalenie metodyki testowania i poszukiwanie źródeł odporności u grochu 
 • analiza zmienności w populacji grzyba Colletotrichum lindemuthianum, doskonalenie metodyki testowania i ocena podatności genotypów fasoli na stwierdzone rasy
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do prac hodowlanych grochu, soi i fasoli
 • gromadzenie i ocena  materiałów  kolekcyjnych  fasoli
 • ocena przydatności odmian soi o różnej  wczesności  dojrzewania  w warunkach  Polski  do  upraw ekologicznych    
 • weryfikacja tożsamości gatunkowej i odmianowej zbóż i  traw oraz ocena czystości genetycznej prób nasion zbóż i traw na podstawie cechy elektroforegramu białek zapasowych nasion,
 • analiza pokrewieństwa genetycznego linii wsobnych kukurydzy na podstawie elektroforegramów zein i ocena jej przydatności dla oceny bioróżnorodności oraz przewidywania efektu heterozji w hodowli mieszańcowej kukurydzy.
Kolonie na porażonych naionach pszenicy - test agarowy. Charakterystyczna grzybnia endofita z rodzaju Epichloë w ziarniku życicy trwałej.

Didymella pinodes - kultura
 jednozarodnikowa grzyba

Typowe objawy antraknozy na lisciach i strąkach fasoli

Elektroforegramy zein ziarniaków 26 linii wsobnych kukurydzy

design by VENTI