13 lutego 2022

Posiedzenie zespołu ds. Biogospodarki,

Udział pracowników IHAR-PIB w posiedzeniu 9 lutego 2022r. - Zespół ds. Biogospodarki, „Porozumienie Rolnicze” – platforma społecznego dialogu i dyskusji nad głównymi problemami polskiego rolnictwa powołana przez Ministra MRiRW.

Udział pracowników IHAR-PIB w posiedzeniu 9 lutego 2022r. - Zespół ds. Biogospodarki, „Porozumienie Rolnicze” – platforma społecznego dialogu i dyskusji nad głównymi problemami polskiego rolnictwa powołana przez Ministra MRiRW. 

Przedstawiono prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 1. Biogospodarka oraz inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej
  • Bogdan Pomianek Z-ca Dyrektora Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Przemysław Saltarski Naczelnik Wydziału Inwestycji Środowiskowych, MRiRW
  • Agata Kiecok Główny Specjalista, MRiRW
 2. Zespół ds. biogospodarki - Przegląd prac legislacyjnych w zakresie OZE
  • Marzena Skąpska MRiRW

Podsumowanie posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne:
  Zdecydowano o rozszerzeniu Prezydium Zespołu o Wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosława Borowskiego. Tym samym Prezydium Zespołu od posiedzenia w dniu 9 lutego 2022 roku pracuje w następującym składzie:
  • Adam Stępień – Przewodniczący;
  • Dariusz Nowak –Zastępca Przewodniczącego;
  • Mirosław Borowski – Zastępca Przewodniczącego.
 2. Propozycje obszarów merytorycznych do dalszego szczegółowego podjęcia na forum Zespołu ustalone w toku dyskusji z udziałem przedstawicieli MRiRW:
 1. Odnawialne źródła energii:
  1. Biogaz:
   • studium wykonalności małych projektów biogazowych (do 50 kW) na poziomie gospodarstw rolnych;
   • analiza kryteriów wyboru projektów do 50 kW finansowanych w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027;
   • produkcja biometanu: problemy, wyzwania, opcje rynkowe;
   • produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw rolnych;
   • systemy wsparcia;
  2. Biopaliwa transportowe:
   • implementacja dyrektywy RED2 w kontekście obecnego wykorzystania surowców rolnych w krajowej produkcji biokomponentów;
   • wdrożenie benzyny E10;
   • wykorzystanie biometanu na cele transportowe;
   • potencjał rolnictwa w zakresie produkcji w Polsce biopaliw zaawansowych;
 2. Koncepcja inteligentnych wsi (Smart villages);
 3. Zwiększenie wartości dodanej z rolnictwa poprzez efektywne wykorzystanie produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa oraz mitygacja ryzyk środowiskowych:
  • Biowęgiel;
  • Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczych;
  • Kompostowanie;
 4. Mapa drogowa GOZ na rzecz rozwoju biogospodarki: monitoring wdrażania poszczególnych działań i możliwości usprawnienia procesów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania marnotrawstwa żywności.
 5. Ustalono, że kolejne posiedzenia Zespołu będą poświęcone szczegółowemu omówieniu problematyki towarzyszącej poszczególnym obszarom merytorycznym zasygnalizowanym przez członków oraz przedstawicieli MRiRW. W pierwszej kolejności podejmowane będę te tematy, które są obecnie w procesie legislacyjnym.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 9 marca 2022 r

Galeria zdjęć: ( 1 )