Innowacyjna Rzodkiew

Projekt realizowany w ramach: PROW
Akronim: Innowacyjna Rzodkiew (IR)
Umowa nr: 00044.DDD.6509.00114.2019.02 (PROW)
Tytuł projektu: Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe
Okres realizacji: 14.06.2021 r. – 31.12.2022 r. (wg aneksu do 30.09.2024 r.)
Finansowanie: 2 915 045,00 zł
Udział Instytutu w finansowaniu: 1 118 441,04 zł
Kierownik projektu: Leszek Chmielnicki, Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 6F, 85-681 Bydgoszcz
Partnerzy projektu:  
  1. Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 6F, 85-681 Bydgoszcz, reprezentowane przez p. Leszka Chmielnickiego - Prezesa Zarządu
  2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz; dr hab. inż. Mirosław Nowakowski prof. Instytutu
  3. Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań; prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
  4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo;  inż. Lidia Lewandowska, p.o. Dyrektora
  5. Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
  6. Juliusz Młodecki, prowadzący gospodarstwo rolne
  7. Mateusz Stanek, prowadzący gospodarstwo rolne
  8. Zbigniew Łopuski, prowadzący gospodarstwo rolne
  9. Piotr Tomaszewski, prowadzący gospodarstwo rolne
Wykonawca po stronie Instytutu: dr hab. inż. Mirosław Nowakowski prof. Instytutu, Oddział w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

Cel projektu:

Celem operacji jest wytworzenie nowego genotypu rzodkwi oleistej o korzystnych oddziaływaniach fitosanitarnych, nawozowych, chemiczno-fizycznych oraz retencyjnych. Uprawa nowej generacji rzodkwi oleistej przyczyni się do bardzo potrzebnej biologizacji rolnictwa, poprawiając działanie nawozowe (jako  mulcz), strukturotwórcze, retencyjne oraz chemiczne właściwości  gleby, a także wykazując efekt fitosanitarny poprzez zmniejszenie populacji pasożytniczych nicieni oraz sprawcy kiły kapusty. 

Kolejnym celem projektu jest udoskonalenie technologii uprawy rzodkwi oleistej w międzyplonie. Odpowiednio dobrana i przeprowadzona strategia marketingowa przyczyni się do popularyzacji rzodkwi i metody jej uprawy wśród producentów rolnych, a promując biologizację rolnictwa, stworzy warunki do regeneracji zdegradowanych, intensywnie użytkowanych stanowisk i wpłynie na ustabilizowanie poziomu plonowania roślin okopowych, w tym korzeniowych oraz oleistych. Produktem oferowanym do sprzedaży będą nasiona rzodkwi oleistej stosowane w siewie czystym lub w mieszankach z innymi gatunkami.

Strona internetowa o projekcie: www.innowacyjnarzodkiew.pl