Oddział w Bydgoszczy

W ramach środków KPO jest realizowana inwestycja pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury badawczej dla hodowli roślin okopowych” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0044/23), która obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Adaptacja budynku nowej siedziby oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Bydgoszczy na potrzeby hodowli roślin okopowych oraz zakup specjalistycznego wyposażenia i aparatury badawczej.
  2. Modernizacja istniejącego już budynku i szklarni, które stanowią laboratorium naukowo-badawcze zespołu zajmującego się organizmami kwarantannowymi ziemniaka.
  3. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Kwota wsparcia netto na wymienione działania wynosi 6 523 000,00 zł.