Dotacja Celowa na rok 2022

Obszar 1. Ochrona roślinnych zasobów genowych
Numer zadania Tytuł zadania Kierownik zadania
Zad. 1.1

Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych, ze szczegółowym uwzględnieniem roślin rolniczych.

dr hab. M. Boczkowska,
prof. Instytutu
Zad. 1.2 Zachowanie ex situ zasobów genowych rolniczych roślin użytkowych. dr hab. M. Boczkowska,
prof. Instytutu
Zad. 1.3 Utrzymanie zbiorów zasobów genowych w długoterminowej przechowalni nasion. dr  G. Gryziak
Zad. 1.4 Prowadzenie centralnej bazy danych o zasobach genowych roślin użytkowych. dr  G. Gryziak
Zad. 1.5 Ocena i identyfikacja molekularna obiektów w banku genów. dr hab. M. Boczkowska,
prof. Instytutu
Zad. 1.6 Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie planowanych interwencji w Planie Strategicznym na lata 2023-2027 w części dotyczącej roślinnych zasobów genowych oraz bioróżnorodności na gruntach ornych. dr. W. Podyma
Obszar 2. Wsparcie urzędowej kontroli w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów. 
Zad. 2.1 Wsparcie urzędowej kontroli w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów. dr S. Sowa
Obszar 3. Hodowla i nasiennictwo roślin rolniczych.
Zad. 3.1 Identyfikacja źródeł genetycznych pszenicy do hodowli odmian pożądanych w produkcji żywności funkcjonalnej przy zastosowaniu nowej metody profilowania makromolekularnego biopolimerów w mikroskali. dr hab. M. Cyran,
prof. Instytutu

Zad. 3.2

Wytworzenie linii DH (podwojonych haploidów) pszenżyta z genami dopełnienia męskiej sterylności i przywracania płodności. dr  S. Oleszczuk
Zad. 3.3 Przeniesienie zdolności do androgenezy z linii modelowych do linii hodowlanych żyta oraz identyfikacja czynników genetycznych determinujących androgenezę. prof. dr hab. J. Zimny
Zad. 3.4 Nowe źródła genetyczne i celowane markery molekularne dla hodowli odpornościowej jęczmienia. dr hab. Paweł Czembor,
prof. Instytutu
Zad. 3.5 Wyodrębnienie form roślin uprawnych o podwyższonej odporności na okresowe niedobory wody. prof. dr hab. G. Żurek
Zad. 3.6 Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku odpornych na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). dr E. Korbas-Starzycka
Zad. 3.7 Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian lnu (Linum usitatissimum L.) o ulepszonej jakości oraz o zwiększonej odporności na Fusarium spp. i suszę. dr S. Spasibionek
Zad. 3.8 Speed breeding, jako wsparcie hodowli w szybkim wyprowadzaniu odmian pszenicy zwyczajnej jarej (Triticum aestivum L.) oraz jęczmienia zwyczajnego jarego (Hordeum vulgare L.). dr M. Przyborowski
Zad. 3.9 Opracowanie efektywnych metod selekcji rodów hodowlanych ziemniaka łączących różne źródła odporności na P. infestans przy wykorzystaniu markerów DNA. dr J. Plich
Zad. 3.10 Monitoring rynku materiału siewnego roślin rolniczych w Polsce. dr T. Oleksiak
Zad. 3.11 Opracowanie referencyjnego wzorca nasiennego wybranych gatunków roślin. dr B. Tomaszewski
Zad. 3.12 Upowszechnianie wiedzy o aktualnych, obowiązujących metodach oceny nasion. dr hab. B. Wiewióra,
prof. Instytutu
Obszar 4. Nowe techniki hodowli roślin jako potencjalne narzędzie wsparcia hodowli twórczej
Zad. 4.1 Upowszechnianie wiedzy z zakresu nowych technik hodowlanych. dr S. Sowa
Zad. 4.2 Optymalizacja wybranych technik hodowli roślin dla pszenicy i pszenżyta. dr S. Gasparis
Obszar 5. Ochrona Roślin
Zad. 5.1 Określanie patotypów agrofagów na potrzeby kontroli wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. dr hab. J. Przetakiewicz
Obszar 6. Rolnictwo Ekologiczne
Zad. 6.1 Doskonalenie i rozwój systemu oceny odmian roślin uprawy polowej i ich przydatności dla rolnictwa ekologicznego (ziemniak). dr C. Trawczyński
Zad. 6.2 Dobór odmian kukurydzy do różnych celów użytkowania w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa odmianowego. dr P. Ochodzki
Zad. 6.3 Ocena przydatności rodów hodowlanych ziemniaka do uprawy w warunkach rolnictwa ekologicznego. dr hab. K. Zarzyńska
Obszar 7. Działania klimatyczne
Zad. 7.1 Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie. prof. dr hab. G. Żurek