Oferta szkoleniowa

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta szkoleniowa na rok 2023 zawiera planowane w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym konferencje naukowe, szkolenia oraz warsztaty.

Tematyka szkoleń i konferencji naukowych ujętych w przedkładanej ofercie obejmuje zagadnienia wynikające z aktualnych problemów badawczych IHAR-PIB oraz innych instytutów podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także uczelni rolniczych. Jest więc integralną częścią działalności naukowej IHAR-PIB poszerzoną o działalność naukową innych jednostek badawczych pracujących na rzecz rolnictwa.

Tematykę szczegółową opracowują kierownicy merytoryczni, którzy są specjalistami w określonej dyscyplinie naukowej. Kierownicy merytoryczni ustalają wykładowców i decydują o sposobie realizacji szkoleń. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne są najczęściej pracownicy naukowi określonych specjalności z IHAR-PIB, innych instytutów naukowo-badawczych oraz uczelni rolniczych.

Każdy program szkolenia – na życzenie słuchaczy lub instytucji, może ulec częściowej zmianie, jeżeli spowoduje to, że program stanie się ciekawszy i w większym stopniu odpowiadający oczekiwaniom uczestników. Aby ułatwić przekazywanie wszelkich uwag, na końcu niniejszej oferty umieszczamy kartę propozycji zmian w przedłożonej ofercie szkoleniowej na rok 2023, prosząc zainteresowanych o jej wypełnienie.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB przyjmuje zlecenia na opracowanie dodatkowych tematów szkoleń, nie ujętych w Ofercie szkoleniowej na rok 2023. Instytucja zlecająca takie szkolenie winna przysłać swoją propozycję z podaniem tematu i proponowanego terminu realizacji do Działu Wsparcia Projektów i Promocji IHAR-PIB (m.czembor@ihar.edu.pl).

Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Ćwiczenia, w zależności od tematu, przeprowadza się w sali wykładowej, na polach doświadczalnych i produkcyjnych, w szklarniach, laboratoriach, przechowalniach, etc.

Uczestnicy otrzymują pomoce dydaktyczne oraz szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po realizacji całego programu. W przypadku konferencji naukowych uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne zawierające streszczenia referatów i posterów.

Pliki do pobrania: