Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka

Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka
Kierownik projektu: Dr hab. Włodzimierz Przewodowski
Planowany okres realizacji: 2021-2026
Planowany budżet: 2 160 000 zł

Streszczenie:

Projekt dotyczy opracowania sposobów pozwalających na szybką i specyficzną identyfikację oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się kwarantannowych bakterii ziemniaka - Ralstonia solanacearum oraz Clavibacter sepedonicus, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki roślin in vitro ziemniaka.

Osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów przyczyni się do uzyskania wiedzy na temat metod skutecznego ograniczania rozprzestrzeniania się ww. organizmów kwarantannowych zarówno poprzez opracowanie i weryfikację wysoce czułych i specyficznych metod wykrywania tych bakterii, jak również określenie warunków pozwalających na szybką i bezpieczną produkcję roślin ziemniaka utrzymywanych w kulturach in vitro. W wyniku realizacji badań oprócz metod diagnostycznych opracowana zostanie również metodyka pozwalająca na przyspieszenie produkcji roślin in vitro ziemniaka przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji mikrobiologicznej w zasobach genowych Banku Genów Ziemniaka/produkcji in vitro ziemniaka. Razem działania powyższe pozwolą na uzyskanie zdrowego, wolnego od organizmów kwarantannowych materiału w produkcji wyjściowej ziemniaka.

Opracowanie metod pozwalających na szybką i bezpieczną produkcję roślin in vitro oraz szybki, bieżący monitoring materiału wyjściowego pod kątem obecności organizmów kwarantannowych ziemniaka powinno w sposób wymierny przełożyć się na zwiększenie efektywności oraz poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego w produkcji wyjściowej ziemniaka.

Cel:

Celem badań jest opracowanie materiałów i procedur do selektywnej izolacji i identyfikacji dwóch głównych kwarantannowych bakterii ziemniaka - Ralstonia solanacearum (RS) oraz Clavibacter sepedonicus (Cs) z różnych, trudno diagnozowalnych prób ze szczególnym uwzględnieniem tkanki roślin in vitro ziemniaka. Aby opracować skuteczny sposób eliminacji tych patogenów w produkcji in vitro, podjęte zostaną badania mające na celu określenie zdolności bakterii Rs i Cs do infekowania roślin utrzymywanych w kulturach in vitro, polepszenie zdrowotności roślin, jak również opracowanie sposobu zapobiegania ew. pojawieniu się patogenów w podłożach hodowlanych. Zakłada się, iż poprzez uzyskanie wiedzy na temat metod skutecznego ograniczania rozprzestrzeniania się ww. patogenów, zarówno poprzez opracowanie i weryfikację wysoce czułych i specyficznych metod wykrywania tych bakterii, jak również określenie warunków pozwalających na szybką i bezpieczną produkcję roślin ziemniaka utrzymywanych w kulturach in vitro, możliwe stanie się uzyskanie zdrowego, wolnego od organizmów kwarantannowych materiału w produkcji wyjściowej ziemniaka.

Pliki do pobrania: