Kodeks etyczny

Czasopisma i monografie Wydawnictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy kierują się w kwestiach etycznych wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacji (ang. Committee on Publication Ethics w skrócie COPE, https://publicationethics.org/) Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

Wytyczne ustalają obowiązki i zasady odnoszące się do Redaktorów, Recenzentów oraz Autorów prac.

Proces redakcji i recenzji nadesłanych prac ma na celu wykluczenie działań nieetycznych takich jak:

  • Zbędna (zduplikowana) publikacja. Powielanie własnych prac w kolejnych artykułach lub przesłania do redakcji tekstu opublikowanego w innej wersji językowej.
  • Plagiat. Dosłowne kopiowanie i parafrazowanie pracy bez zgody autora.
  • Sfabrykowanie danych. Zamieszczanie fałszywych wyników pracy, bezpodstawne, samowolne zmienianie wyników lub zamieszczanie wyników badań, które nie zostały przeprowadzone.
  • Nieuzasadnione dopisywanie autorów lub pomijanie rzeczywistych autorów. Dopisywanie autorów grzecznościowo lub gościnie w sytuacji, gdy nie mieli oni istotnego wkładu w przeprowadzenie badań, planowanie, analizę, interpretację lub w tworzenie artykułu. Pomijanie autorów mających istotny wkład w publikowane badania.
  • Nieujawniony konflikt interesów, gdy występuje konflikt między osobami odpowiedzialnymi za recenzję lub przygotowanie do publikacji nadesłanego artykułu a jego autorem.
  • Inne nieetyczne działania, w tym wskazane w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego z dnia 1 grudnia 2016 r. (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego).

W przypadku zgłoszenia podejrzenia o działanie niezgodne z etyką publikacji, zostanie ono rozpatrzone przez Redaktora naczelnego, Redaktora czasopisma bądź Redaktora konkretnego dzieła, zgodnie z procedurami COPE (patrz: https://publicationethics.org/resources/flowcharts).

W przypadku stwierdzenia nieetycznego działania redakcja będzie postępować każdorazowo według specyficznych zaleceń Komisji do spraw Etyki Publikacji COPE, które zostały opisane pod adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf,

Bibliografia:

COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

COPE Flowcharts
https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

Zabezpieczenia przeciw „ghostwriting” i guest authorship”

Podejmowane są każdorazowo, względem każdej publikowanej pracy naukowej, następujące działania zabezpieczające przeciw „ghostwriting” i „guest authorship”:

  • pisemnej zgody wszystkich autorów na publikację pracy,
  • informacji o afiliacji autora/ów,
  • pisemnego oświadczenia autora/ów, że praca jest oryginalna i nie była dotychczas publikowana w naukowym czasopiśmie, oraz że po zaakceptowaniu do druku praca nie będzie drukowana w innym czasopiśmie,
  • pisemnego oświadczenia autora/ów o ich  osobistym wkładzie w powstanie publikacji, oraz że nikt kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie został pominięty.