Zadanie 6.2

Tytuł projektu:

Dobór odmian kukurydzy do różnych celów użytkowania w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa odmianowego.

Kierownik projektu:

dr P. Ochodzki

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

301 300 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr hab. T. Góral

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: ocena przydatności odmian, zwłaszcza polskich, kukurydzy do uprawy na ziarno i kiszonkę, oraz wskazanie odmian o zwiększonej odporności na fuzariozę kolb i zredukowanej zawartości mikotoksyn, Dla realizacji tych celów należy prowadzić badania w warunkach typowych dla rolnictwa ekologicznego, z zastosowaniem środków do produkcji jak i metod uprawy typowych dla ekologii.

Ocena możliwości wykorzystania techniki teledetekcji (drona wyposażonego w kamerę multispektralną) do oceny kondycji roślin kukurydzy.

Opis zadania:

  1. dziesięć wybranych odmian na ziarno i na kiszonkę będzie uprawianych w warunkach ekologicznych na polu certyfikowanym w IHAR-PIB w Radzikowie, oraz na ekologicznych polach doświadczalnych COBORU i w indywidualnym gospodarstwie ekologicznym w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych Polski;
  2. ocena porażenia roślin przez najważniejsze choroby grzybowe i uszkodzenia wywołane przez patogeny (omacnica prosowianka) oraz porażenie kolb przez grzyby fuzaryjne;
  3. obserwacje kondycji roślin za pomocą drona wyposażonego w kamerę multispektralną i próba korelacji z parametrami plonu;
  4. określenie wielkości plonu ziarna i jego wilgotność przy zbiorze, skład jakościowy ziarna oraz zawartość najważniejszych mikotoksyn fuzaryjnych;
  5. ocena w doświadczeniach kiszonkowych plonu zielonej masy i parametry jakościowe kiszonki;
  6. przeprowadzone w Radzikowie doświadczenia infekcyjnego z grzybami z rodzaju Fusarium; oceniony będzie stopień porażenia kolb skali 0-5;
  7. w ziarnie uzyskanym z doświadczeń infekcyjnych oraz z doświadczeń w ramach EDO za pomocą techniki spektrometrii mas (LC MS-MS) określona zostanie zawartość najważniejszych mikotoksyn fuzaryjnych: DON i jego pochodne 3AcDON, 15 AcDON, ZEA, FUM. Oznaczone zostaną także poziomy mikotoksyn zamaskowanych oraz innych, mogących wystąpić z powodu zmian klimatycznych (aflatoksyny); 
  8. w ziarnie uzyskanym z doświadczeń EDO analizowane będą również składniki żywieniowe, takie jak luteina i zeaksantyna;
  9. rekomendacja najlepszych odmian do uprawy ekologicznej.