Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi

Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Umowa nr: UDA-POIG.01.03.02-14-042/11
Tytuł projektu: Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi
Okres realizacji: 05.12.2012 – 30.06.2015
Cel projektu: Głównym celem projektu jest ochrona własności intelektualnej zgłoszonego wniosku patentowego pt: „Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia” (WO 2010/138011). Efektem jest publikacja patentu w Biuletynie EPO (EP 2 435 574), która ukazała się 15 lipca 2015 oraz walidacja w trzech krajach: Czechach, Niemczech i Francji. Ochrona wniosku patentowego w Kanadzie i Australii jest kontynuowana.
Finansowanie: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2
Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Radzików
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk