Zadanie 2.1

Tytuł projektu:

Wsparcie urzędowej kontroli w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Kierownik projektu:

dr S. Sowa

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

946 000 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • dr A. Linkiewicz
 • dr J. Nowosielski
 • mgr inż. M. Żurawska-Zajfert
 • mgr K. Michalski
 • prof. dr hab. J. Zimny

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

 

Cel zadania: opracowywanie i wdrażanie metod analiz GMO w trybie ciągłym, prowadzenie szkoleń dla służb państwowych, publikowanie informacji naukowych oraz upowszechnieniowych z zakresu wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO, analiz ryzyka występowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w uprawach i łańcuchu żywieniowym, a także utrzymanie akredytacji Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. GMO i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zadanie pozwoli zwiększyć efektywność urzędowej kontroli autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO w nasionach, żywności i paszy oraz przyczyni się do podniesienia kompetencji państwowych służb kontrolnych.

Opis zadania:

 1. opracowanie metod służących wykrywaniu, identyfikacji i ilościowemu oznaczaniu GMO dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej;
 2. opracowanie metod służących wykrywaniu i identyfikacji GMO niedopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej i w Polsce;
 3. standaryzacja obecnie stosowanych metod analiz GMO;
 4. współpraca naukowa z laboratoriami referencyjnymi innych państw, Europejskim Laboratorium Referencyjnym ds. Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy oraz Europejskim Laboratorium Referencyjnym ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych;
 5. wykonywanie analiz i badań oraz wydawanie opinii w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w przypadku zaistnienia rozbieżności, kwestionowania wyników analiz lub potrzeby potwierdzenia wyników uzyskanych na podstawie analiz i badań wykonanych przez inne laboratoria;
 6. harmonizacja metod analiz i badań w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w laboratoriach urzędowej kontroli;
 7. wdrażanie nowych metod badań;
 8. szkolenia indywidualne oraz szkolenia w formie warsztatów i konferencji pracowników laboratoriów kontroli urzędowej w szczególności pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z zakresu wykrywania identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO;
 9. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie realizacji zadań kontrolnych z zakresu kontroli upraw oraz kontroli materiału siewnego na obecność GMO;
 10. współpraca z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie realizacji zadań kontrolnych z zakresu znakowania produktów rolno-spożywczych jako wolnych od GMO;
 11. przechowywanie i udostępnianie wzorców fragmentów DNA dla techniki PCR, które pozwolą na identyfikację różnych rodzajów modyfikacji genetycznej;
 12. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacji dotyczących metod analiz i badań porównawczych, stosowanych przez laboratoria referencyjne państw członkowskich Unii Europejskiej;
 13. utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania i akredytacji Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. GMO zgodnie z wymaganiami kontroli urzędowej (kalibracja sprzętu laboratoryjnego, wewnętrzna walidacja metod, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, udział w międzynarodowych testach porównawczych).

Planowane wyjazdy zagraniczne:

 1. IOBC-WPRS Working Group “Modern Biotechnology in Integrated Plant Production” 28-30 października, konferencja w Berlinie dotyczy nowych Technik genomowych i możliwości ich wykorzystania w integrowanej produkcji roślin zgodnie z założeniami strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Na konferencji będą omawiane aktualne zaawansowanie w pracach naukowych i legislacyjnych dot. Nowych technik genomowych. 
 2. Wizyta studyjna w Krajowym Laboratorium Referencyjnym w Belgii w ramach współpracy z laboratorium, w zakresie wykorzystania sekwencjonowania nowej generacji do wykrywania GMO. Cel wizyty to poznanie procedur badawczych oraz możliwości wykorzystania NGS. Planuje się wykonanie wspólnych eksperymentów badawczych. (termin planowany na wrzesień).
 3. Wizyta w Krajowym Laboratorium Referencyjnym w Holandii (Wageningen) związana jest ze współpracą jaka prowadzona jest wzakresie rozbudowy bazy danych o GMO EuGinius wspólnie z  pozostałymi partnerami. https://euginius.eu/ (termin planowany na październik).