Dla Recenzenta

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

W czasopiśmie publikowane są recenzowane oryginalne artykuły naukowe, komunikaty oraz artykułu przeglądowe. Treści publikowane w czasopismach przygotowywane są z zachowaniem wszelkich starań o wysoki poziom merytoryczny i edytorski prac. 

 1. Proces recenzowania rozpoczyna się w momencie zamieszczenia manuskryptu wraz z załącznikami oraz oświadczeniem autorów na platformie OJS czasopisma (http://ojs.ihar.edu.pl/index.php/biul). 
 2. Autorzy poprzez przesłanie wniosku o publikację: 
  • zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego opracowanego przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics); 
  • wyrażają zgodę na udostępniane pracy na mocy licencji CC BY-SA 4.0 w otwartym dostępie (open access), w całości lub w dowolnej części, w systemie OJS czasopisma, w mediach społecznościowych Instytutu, w elektronicznych bazach danych na czas nieokreślony, zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim (Dz.U.2022.2509). 
 3. Nadesłane publikacje poddawane są wstępnej ocenie przez Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z instrukcji dla Autorów, jest zwracany do Autora Korespondencyjnego. Jeśli manuskrypt posiada usterki formalne, praca może być odesłana do autorów z prośbą o ich poprawę jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu recenzji naukowej. 
 4. Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma Redaktor Naczelny kieruje następnie artykuł do Redaktora Wiodącego.  
 5. Redaktor Wiodący dokonuje wyboru dwóch kompetentnych w danej dziedzinie Recenzentów, przy czym wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii oraz brak konfliktu interesów, w szczególności: 
  • bezpośrednich relacji osobistych z autorem, 
  • relacji podległości zawodowej z autorem, 
  • bezpośredniej współpracy naukowej z autorem w okresie ostatnich 5 lat. 
 6. Po wyrażeniu przez Recenzentów zgody na przyjęcie artykułu do recenzji redakcja przesyła do Recenzentów pełny tekst artykułu wraz z obowiązującym w redakcji formularzem recenzji. 
 7. Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter anonimowy (tzw. recenzja podwójnie-ślepa). Nazwiska Recenzentów są niejawne. Mogą być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzentów. Podobnie – Recenzenci nie znają danych Autorów pracy. 
 8. Recenzenci przekazują sporządzoną recenzję poprzez formularz w systemie OJS czasopisma. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji, jego odrzucenia lub konieczności naniesienia zmian przez Autorów. 
 9. Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł w terminie wyznaczonym przez Redakcję.  
 10. W przypadku, gdy artykuł w opinii Recenzentów wymagał zmian, poprawiony przez Autorów artykuł kierowany jest do ponownej recenzji do tych samych Recenzentów. 
 11. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów lub pozostawia decyzję Kolegium Redakcyjnemu. 
 12. Redakcja raz w roku publikuje listę Recenzentów, z którymi współpracowała w danym roku.