Dla Recenzenta

PROCEDURA RECENZOWANIA

artykułów naukowych, wdrożeniowych, doniesień konferencyjnych

w czasopismach
„Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”
oraz
„Plant Breeding and Seed Science”

W czasopismach publikowane są artykuły naukowe, wdrożeniowe, doniesienia konferencyjne. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011:

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf.

Treści publikowane w czasopismach przygotowywane są z zachowaniem wszelkich starań o wysoki poziom edytorski i merytoryczny.

 1. Proces recenzowania rozpoczyna się w momencie przesłania do redakcji wniosku o publikację, oraz tekstu artykułu naukowego, wdrożeniowego lub doniesienia konferencyjnego wraz z załącznikami: tablicami fotografii, tabelami, rysunkami. Treść pracy należy przesłać w formie elektronicznej, poprzez zgłoszenie na stronie panelu redakcji:http://ojs.ihar.edu.pl/index.php/index/login w formacie Word for Windows, lub na adres mailowy: wydawnictwo@ihar.edu.pl, lub pocztą, na adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie.
 2. Publikowane treści będą udostępniane na mocy licencji CC BY-SA 4.0 w otwartym dostępie (open access) na stronie internetowej czasopisma.
 3. Autor/rzy poprzez przesłanie wniosku o publikację zobowiązują się do:
  a) przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics). Jeżeli wystąpi podejrzenie o działanie nieetyczne, ukryty konflikt interesów, nierzetelność naukowa lub nieprzestrzeganie dobrych obyczajów w nauce, redakcja podejmie kroki przewidziane w wytycznych kodeksu etycznego wydawnictwa.
  b) wyrażają zgodę na udostępniane pracy na mocy licencji CC BY-SA 4.0 w otwartym dostępie (open access) na stronie internetowej czasopisma.
 4. Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej ocenie przez Redaktora Naczelnego, który kieruje artykuł do odpowiedzialnego Redaktora Tematycznego. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z instrukcji dla Autorów, jest zwracany do Autorów (pierwszego lub do Autora podanego jako osoba do korespondencji).
 5. Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma Redaktor Tematyczny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów, spośród uznanych autorytetów specjalizujących się w danej tematyce; przy czym wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z Autorami artykułu.
 6. Po wyrażeniu przez Recenzentów zgody na przyjęcie artykułu do recenzji redakcja przesyła do Recenzentów pełny tekst artykułu wraz z obowiązującym w redakcji formularzem recenzji.
 7. Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”.
 8. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Nazwiska Recenzentów są niejawne. Mogą być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzentów.
 9. Recenzenci przekazują sporządzoną recenzję na formularzu przysłanym przez Redakcję. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 10. Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują ją do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
 11. W przypadku, gdy artykuł w opinii Recenzentów wymaga znaczących zmian, poprawiony przez Autorów artykuł kierowany jest do ponownej recenzji do tych samych Recenzentów.
 12. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
 13. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów.
 14. Redakcja raz w roku publikuje listę Recenzentów, z którymi współpracowała w danym roku.
Pliki do pobrania: