Zadanie 3.5

Tytuł projektu:

Wyodrębnienie form roślin uprawnych o podwyższonej odporności na okresowe niedobory wody.

Kierownik projektu:

prof. dr hab. G. Żurek

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

420 000 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr hab. D. Martyniak
  • dr hab. K. Rybka, prof. Instytutu
  • dr hab. A. Niedziela
  • dr R. Warzecha
  • dr M. Żurek

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: kontynuacja wsparcia dla krajowej hodowli twórczej pszenicy, kukurydzy oraz traw wieloletnich w podnoszeniu odporności na suszę materiałów hodowlanych, zainicjowanego w roku 2021. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przekazanie hodowli twórczej: materiałów hodowlanych pszenicy, kukurydzy oraz życicy wielokwiatowej efektywniej plonujących w warunkach suszy oraz opracowanych i zweryfikowanych metod wysokoprzepustowej selekcji materiałów hodowlanych o podwyższonej odporności na suszę. Dla eliminacji wpływu warunków klimatycznych z roku 2021 na uzyskane wyniki, konieczne jest powtórzenie pomiarów i obserwacji na tych samych materiałach w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Opis zadania:

  1. realizacja doświadczeń polowych w Radzikowie (trawy 60 genotypów, kukurydza 40 genotypów) oraz w Strzelcach (pszenica 150 genotypów);
  2. realizacja zaplanowanych pomiarów: wielkości systemu korzeniowego (pomiar pojemności elektrycznej), fluorescencji oraz zawartości chlorofilu dla pszenicy, kukurydzy, trawy;
  3. mapowanie asocjacyjne z wykorzystaniem danych fenotypowych;
  4. założenie doświadczenia polowego do badań w roku 2023 (pszenica ozima);
  5. analiza porównawcza uzyskanych wyników, wyodrębnienie materiałów o najkorzystniejszych zestawach cech.