Inspektor Ochrony Danych

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest właściwy tylko w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie:

  • dostępu do danych
  • sprostowania danych,
  • usuwania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

  • telefonicznie: 602 384 179
  • za pomocą e-mail: iod@ihar.edu.pl
  • listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
dr inż. Michał Tuz
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,  Radzików, 05-870 Błonie.