Zadanie 3.4

Tytuł projektu:

Nowe źródła genetyczne i celowane markery molekularne dla hodowli odpornościowej jęczmienia.

Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

259 700 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr M. Radecka - Janusik
  • dr P. Słowacki
  • dr U. Piechota

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cele zadania:

  1. poszukiwanie, identyfikacja i charakterystyka nowych źródeł i genów odporności na rdzę karłową (Puccinia hordei) i mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei) w jęczmieniu;
  2. selekcja linii jęczmienia o podwyższonej odporności na rdzę karłową i mączniaka prawdziwego;
  3. opracowanie celowanych markerów molekularnych dla hodowli odpornościowej jęczmienia odpornego na rdzę karłową i mączniaka prawdziwego.

Opis zadania:

  1. fenotypowanie polowe roślin dorosłych w warunkach inokulacji naturalnej 400 linii jęczmienia (wyprowadzonych z odmian miejscowych) pod kątem odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową, drugi sezon obserwacji;
  2. genotypowanie DArTseq 376 linii jęczmienia i analiza GWAS (w oparciu o wyniki genotypowania DArTseq, obserwacji odporności polowej prowadzonych w dwóch sezonach oraz testy fitopatologiczne siewek prowadzone w 2021 roku) oraz identyfikacja genów odporności na patogeny grzybowe;
  3. selekcja mutantów pokolenia M2 podatnych odpowiednio na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową (mutantów odwróconych) w warunkach kontrolowanych i otrzymanie pokolenia M3;
  4. przedstawienie uzyskanych wyników badań podłoża genetycznego odporności jęczmienia na patogeny grzybowe podczas konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym (z uwzględnieniem dynamicznej sytuacji epidemicznej);
Pliki do pobrania: