KPO

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Wybuch pandemii w 2020 roku spowodował globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy. Rządy na całym świecie musiały podjąć szybkie działania, aby złagodzić negatywne skutki pandemii, zarówno w sferze zdrowia publicznego, jak i gospodarki. W odpowiedzi na kryzys, Unia Europejska (UE) zaproponowała szereg środków mających na celu wsparcie państw członkowskich. Jednym z kluczowych elementów tej odpowiedzi był fundusz o nazwie Next Generation EU, mający na celu wspieranie odbudowy po pandemii i promowanie odporności gospodarczej. W ramach funduszu Next Generation EU, każde państwo członkowskie miało obowiązek opracować własny Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), który miał być skierowany na odbudowę gospodarczą i społeczną po pandemii. Plan ten miał również na celu przyspieszenie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Opracowany przez rząd polski dokument KPO został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 roku, a następnie 17 czerwca 2022 roku. Radę UE. KPO przewiduje wykorzystanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zarówno w formie dotacji (106,9 mld zł), jak i pożyczek (51,6 mld zł), które mają być przeznaczone na realizację określonych projektów i reform w obrębie sześciu głównych komponentów KPO:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki.
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
  3. Transformacja cyfrowa.
  4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
  5. Zielona, inteligentna mobilność.
  6. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) jest odpowiedzialne za wprowadzenie części reform i inwestycji KPO, w których jako Ostateczny Odbiorca Wsparcia ma również swój udział Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) w Radzikowie. Konkretnie, IHAR-PIB bierze udział w KPO w ramach komponentu A, w realizacji celu szczegółowego, A2. „Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych”. Wiąże się to z wprowadzeniem reformy A2.4. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem” i realizacją inwestycji A2.4.1. „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego”. W ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym (dotacji) z Planu Rozwojowego zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym, zaplanowano realizację szeregu inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej, które obejmują Centralę w Radzikowie oraz Oddziały IHAR-PIB w Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu.