Oddział w Młochowie

W ramach środków KPO jest realizowana inwestycja pn. „Innowacyjna infrastruktura badawcza na potrzeby hodowli nowych odmian ziemniaka dostosowanych do zmian klimatycznych i wymogów rolnictwa zrównoważonego” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0043/23), która obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Modernizacja obiektów badawczych: czterech komór fitotronowych i czterech pomieszczeń do prac z roślinami in-vitro, dwóch szklarni, zasilanych OZE do badań i prac hodowlanych ziemniaka w Oddziale IHAR-PIB w Młochowie.
  2. Zakup specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczo-hodowlanej umożliwiającej stosowanie nowoczesnych technik i metod hodowlanych do opracowania innowacyjnych rozwiązań w hodowli ziemniaka.
  3. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Kwota wsparcia netto na wymienione działania wynosi  6 316 800,00 zł.