Zadanie 6.3

Tytuł projektu:

Ocena przydatności rodów hodowlanych ziemniaka do uprawy w warunkach rolnictwa ekologicznego

Kierownik projektu:

dr hab. K. Zarzyńska

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

100 000 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr P. Barbaś
  • dr B. Wasilewska-Nascimento

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: wskazanie hodowcom rodów, które wykazują jak największą liczbę cech pożądanych w ekologicznej uprawie, do wykorzystania ich w dalszym procesie hodowli.

Największe problemy w ekologicznej produkcji ziemniaka dotyczą właściwego doboru odmian i ochrony przed agrofagami. Ciągle brakuje odmian o dobrych cechach użytkowych i wysokiej odporności na najgroźniejszy patogen ziemniaka jakim jest organizm grzybopodobny Phytophthora infestans powodujący zarazę ziemniaka. Oprócz wysokiej odporności na choroby odmiana przydatna do produkcji ekologicznej powinna posiadać również takie cechy jak: szybkie tempo wzrostu w początkowym okresie rozwoju (konkurencyjność w stosunku do chwastów), wysoki potencjał plonotwórczy, niskie wymagania pokarmowe, niski udział wad bulw, dobrą jakość kulinarną. Wprowadzenie do praktyki hodowlanej wielopunktowej selekcji zaawansowanych materiałów hodowlanych przyczyni się do zwiększenia wskaźnika rejestracji odmian o cechach przydatnych w produkcji ekologicznej.

Opis zadania, w tym wyszczególnienie:

  1. założenie doświadczenia w dwóch lokalizacjach,
  2. ocena przydatności 10 wybranych rodów hodowlanych do uprawy w warunkach rolnictwa ekologicznego (ocena odporność na choroby grzybowe, ocena morfologiczno- fizjologiczna, wczesność).