O wydawnictwie

Informacje o wydawnictwie

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Wydawnictwo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, raporty z badań, skrypty metodyczne, monografie dedykowane specyficznym odbiorcom (od 1998r.), oraz artykuły naukowe, wdrożeniowe, doniesienia konferencyjne w czasopismach „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” (od 1951r.) oraz „Plant Breeding and Seed Science” (od 1957r.).

„Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”

 Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf) czasopisma Wydawnictwa IHAR-PIB znalazły się w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”, gdzie:

 • Czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” znajduje się na 27785 pozycji i otrzymało 20 punktów;
 • Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” znajduje się na 27786 pozycji i otrzymało 20 punktów.

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

W roku 2019 na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198) (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych) finansowaniem objęte zostały czasopisma:

 • „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”
  zgodnie z umową nr 85/wcn/2019/1 z dnia 10.06.2019r.;
 • „Plant Breeding and Seed Science”
  zgodnie z umową nr 84/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019r.

Program zakłada wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój działalności wydawnictwa oraz usprawnienie procesu wydawniczego poprzez:

 • nadawanie artykułom cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych
  (DOI – Digital Object Identifier);
 • wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi;
 • modernizację strony internetowej;
 • kontrolę autentyczności artykułów przy zastosowaniu programów anty-plagiatowych;
 • szkolenie redaktorów;
 • wprowadzenie weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym

korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń;

Współpraca

Zapraszamy do współpracy autorów monografii naukowych, rozpraw habilitacyjnych, rozpraw doktorskich, raportów z badań, skryptów metodycznych, monografii dedykowanych specyficznym odbiorcom, oraz artykułów naukowych i artykułów wdrożeniowych jak i pracowników naukowych pragnących dołączyć do grona recenzentów.

Wszystkie książki i czasopisma  wydawane są z wielką starannością, dbamy o ich wysoki poziom edytorski. Z uwagi na niekomercyjny charakter wydawnictwa, nakład nie jest duży, a każdą wydawaną pozycję można wypożyczyć w:

 • Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
 • Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków.

Ponadto pozycje wydawane w nakładzie powyżej 100 egzemplarzy są dostępne w:

 • Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław,
 • Bibliotece Śląskiej, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice,
 • Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa,
 • Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin,
 • Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin,
 • Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole,
 • Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok.

(Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722)

Czasopisma dostępne są w wersji elektronicznej, wraz z dostępem do pełnej treści artykułów, na stronach:

Kontakt:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
05-870 Błonie,
tel.: (0 22) 733 45 00
e-mail: wydawnictwo@ihar.edu.pl