Zadanie 3.9

Tytuł projektu:

Opracowanie efektywnych metod selekcji rodów hodowlanych ziemniaka łączących różne źródła odporności na P. infestans przy wykorzystaniu markerów DNA.

Kierownik projektu:

dr J. Plich

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

226 600 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr D. Milczarek
  • dr B. Tatarowska

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: opracowanie efektywnych metod selekcji form ziemniaka posiadających różne kombinacje spiramidyzowanych genów R, warunkujących odporność na szerokie spektrum ras P. infestans oraz optymalizacja kosztów, czasochłonności i pracochłonności opracowanych metod MAS.

Opis zadania:

  1. utworzenie kolekcji rodów/odmian ziemniaka będących donorami pożądanych genów R lub ich kombinacji.
  2. ocena odporności wybranych klanów ziemniaka w testach laboratoryjnych i/lub polowych.
  3. przeprowadzenie wstępnego programu krzyżowań.