Zadanie 7.1

Tytuł projektu:

Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie.

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. G. Żurek

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

220 000 zł

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania

Cel zadania: kontynuacja pozyskiwania i przekazywania danych niezbędnych dla opracowania oraz doskonalenia metodologii szacowania efektów środowiskowych i klimatycznych różnych systemów, technik i technologii produkcji stosowanych w krajowym rolnictwie w oparciu o bilans typu „u wrót gospodarstwa” i „mass flow budget”, w tym - określenie potrzeb nawozowych roślin uprawnych, niezbędnych do oszacowania emisji i efektu mitygacyjnego wybranych działań Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW). Zostanie również wykonane przedłużenie prognozy szacunków wielkości produkcji roślinnej do roku 2050.

Badania empiryczne (kontynuacja prac z roku 2021) mają na celu określenie bilansu emisji (głównie azotu i amoniaku) na przykładzie uprawy kukurydzy z uwzględnieniem różnych typów użytkowych (odmiany na cele kiszonkowe oraz ziarnowe - 2-gi rok badań). Podsumowanie wyników 2-letniego doświadczenia będzie przyczynkiem do określenia faktycznej emisji z uprawy kukurydzy, na podstawie bilansu komponentów emisji. Bilansowanie składników pokarmowych roślin zostało uznane za jedną z priorytetowych kwestii dla opracowania wskaźników rolno-środowiskowych [OECD, 2001]. W chwili obecnej brak jest informacji dotyczących faktycznej emisyjności poszczególnych rodzajów upraw. Efektem realizacji tej części zadania będzie zatem określenie wartości emisji azotu w uprawie kukurydzy, jako przykładu określania emisyjności produkcji roślinnej w warunkach rzeczywistej uprawy.

W ramach realizacji zadania kontynuowane będzie również bieżące wsparcie eksperckie dla MRiRW, opiniowanie dokumentów krajowych i międzynarodowych, analiz, stanowisk resortu oraz nowych rozwiązań prawnych. 

Opis zadania:

  1. założenia i realizacja doświadczeń polowych
  2. pozyskanie biomasy z doświadczeń;
  3. przekazanie prób biomasy oraz gleby do analiz dla oceny zawartości makroskładników w glebie oraz w biomasie roślinnej;
  4. opracowanie przedłużenia prognozy produkcji roślinnej na potrzeby Min. Klimatu i Środowiska (przedłużenie prognozy);
  5. opracowanie uzyskanych wyników analiz oraz synteza 2-letniego doświadczenia;
  6. wsparcie eksperckie bieżących spraw procedowanych przez DPB - opiniowanie, tworzenie dokumentów, analiz, stanowisk resortu oraz nowych rozwiązań prawnych..