Dla Autora

 

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

publikuje prace oryginalne, ujęte syntetycznie, prezentujące zakończone cykle badawcze i wyraźnie sprecyzowane etapy, a także krótkie komunikaty zawierające informacje o rozpoczętych pracach, sprawozdania z konferencji, zwięzłe prace kompilacyjne oparte na wynikach najnowszych badań krajowych i zagranicznych oraz recenzje książek. Prace przysłane do redakcji nie mogą być nigdzie publikowane, ani przesyłane do druku w innym wydawnictwie. Autor(zy) zobowiązani są przedstawić pisemne oświadczenie o niepublikowaniu pracy w innym czasopiśmie i ich osobistym wkładzie w powstanie publikacji.

Preferowane są prace krótkie (do 0,5 arkusza). 

Pracę należy składać do redakcji w wersji elektronicznej wraz pismem kierującym podpisanym przez przełożonego.

Praca powinna być w formacie Word for Windows (format strony A4, włączona numeracja wierszy). Tekst powinien być pisany z zachowaniem odstępu 1,5 wiersza. Na pierwszej stronie podaje się nazwiska autorów oraz nazwy zakładów pracy, należy podać tytuły naukowe autorów, adresy korespondencyjne i adresy e-mail, adresy miejsca pracy i numery telefonów. Tekst pracy zamieszcza się od drugiej strony. Prosimy o używanie standardowych czcionek Windows. Prosimy nie używać spacji do wyrównywania i rozmieszczania tekstu, natomiast należy wykorzystywać polecenia: wyśrodkuj, wyjustuj, wyrównaj lub tabulatora. Należy unikać dzielenia wyrazów.

Tytuł powinien być krótki, ale precyzyjnie informujący o treści pracy (w językach polskim i angielskim). Po tytule w każdej pracy (z wyjątkiem recenzji książek) powinny znajdować się streszczenia (w językach polskim i angielskim) i słowa kluczowe w porządku alfabetycznym (do 7 słów). Streszczenie, nieprzekraczające 250 wyrazów (ok. 20 wierszy) powinno informować o metodzie i ważniejszych wynikach pracy.

Tekst główny zaleca się podzielić na: wstęp wyjaśniający cel i założenia pracy, materiał i metody stosowane w pracy, wyniki, dyskusję oraz wnioski. Podtytuły należy wyróżnić większymi odstępami między wierszami. Kursywą piszemy nazwy łacińskie rodzajów i gatunków, genów oraz oznaczenia alleli. Jeżeli zamieszcza się podziękowania bądź informację, że praca została wykonana w ramach grantu, wówczas należy napisać je na końcu pracy.

Literaturę cytuje się w tekście pracy podając: nazwisko autora i rok wydania publikacji. Należy cytować najistotniejsze prace dotyczące danej tematyki w ilości maksymalnie do ok. 40. pozycji, z wyjątkiem prac przeglądowych. W przypadku kilku pozycji zamieszcza się je chronologicznie. Spis literatury, pod nagłówkiem „Literatura” powinien być uporządkowany alfabetycznie według pierwszego autora i chronologicznie.

Treści publikowane w czasopiśmie są archiwizowane w repozytorium.

Pliki do pobrania:

 

Prosimy o zgłaszanie manuskryptów przez Open Journal System.

Link do logowania: Logowanie i rejestracja

 

Pliki do pobrania:

 

 

Szablon artykułu do pobrania:

Pliki do pobrania:

 

 

UWAGA!

W przypadku zgłaszania manuskryptu drogą mailową uprzejmie prosimy o wypełnienei poniższego formularza i przesłanie go wraz z manuskryptem na adres wydawnictwo@ihar.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy podać skrót czasopisma do którego zgłaszany jest tekst (Biul. IHAR lub PBSS).

Pliki do pobrania: