Dla Autora

Instrukcja dla Autorów

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin to czasopismo o zasięgu międzynarodowym, publikujące osiągnięcia naukowe z zakresu wiedzy o roślinach i produkcji roślinnej. Biuletyn IHAR publikuje prace recenzowane: oryginalne artykuły naukowe, komunikaty oraz publikacje przeglądowe, a także, w formie suplementów materiały konferencyjne i inne opracowania niepodlegające recenzji naukowej.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie w języku polskim lub angielskim.

Złożenie artykułu wymaga złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia o prawach autorskich (więcej informacji w części „Oświadczenie Autorów”).

Instrukcja dostępna jest w postaci pliku PDF, który znajduje się na dole tej strony.

Rodzaje artykułów

Oryginalne artykuły naukowe

Wymagania formalne – Preferowana długość manuskryptu: 5-16 stron manuskryptu (od około 6 tys. wyrazów). Liczba rysunków i tabel – dowolna. Wiersze numerowane w trybie ciągłym, począwszy od drugiej strony. Artykuły mogą zawierać materiały dodatkowe (tabele, rysunki, kody programów, dane źródłowe).

Komunikaty

Wymagania formalne dla komunikatów różnią się od wymagań dla oryginalnych artykułów naukowych długością manuskryptu ograniczoną do maksimum 6 stron manuskryptu (ok. 3 tys. wyrazów) i ograniczeniem liczby tabel i rysunków do 2 sztuk;

Artykuły przeglądowe

Publikowane artykuły przeglądowe powinny rzetelnie przedstawić istniejący stan wiedzy w danej dziedzinie na podstawie aktualnego piśmiennictwa. Publikacja powinna opierać się głównie na publikacjach oryginalnych, choć dopuszczalne jest wykorzystywane jako źródła innych publikacji przeglądowych czy książek naukowych i podręczników, a także dotychczas niepublikowanych danych własnych autorów. Artykuły przeglądowe mogą mieć dowolną długość; preferowane są manuskrypty do 8 tys. wyrazów (16 stron) oraz do 100 pozycji cytowanej literatury. Artykuł przeglądowy może zawierać dowolną liczbę tabel i rysunków.

Publikacje nierecenzowane

Biuletyn IHAR publikuje również materiały niepodlegające procesowi recenzji naukowej takie jak:

 • Listy do redakcji,
 • Noty i wspomnienia,
 • Materiały konferencyjne – w formie Suplementu.

Szczegółowe wytyczne dla prac recenzowanych

Przygotowanie manuskryptu

Manuskrypt należy przygotować w edytorze tekstu (np. Ms Word) i zapisać w formacie DOC, DOCX lub RTF. Należy dodać numerację wierszy w trybie ciągłym począwszy od drugiej strony manuskryptu.

Artykuły muszą zawierać Streszczenie (w języku polskim i angielskim) o długości do 250 wyrazów (w języku polskim), oraz 5 słów kluczowych, w języku polskim i angielskim.

Wymagamy, by nagłówki tabel oraz legendy do rysunków a także opisy nagłówków i wierszy w tabelach oraz osi i legend na rysunkach, a także przypisy pod tabelami i rysunkami były dwujęzyczne - w języku polskim i angielskim.

Prosimy o zwartą listę cytowanej literatury, do 60 pozycji w oryginalnych artykułach naukowych, do 30 – w komunikatach, do 100 w pracach przeglądowych

Tekst manuskryptu należy sformatować w następujący sposób:

 • Rozmiar papieru: A4
 • Marginesy: po 2,5 cm z każdej strony
 • Czcionka – Times New Roman, rozmiar 11 pkt.
 • Jedna kolumna tekstu
 • Wyrównanie tekstu – wyjustowany
 • Interlinia: 1,15 – 1,5
 • Wypunktowania i numeracja – w tekście używamy tylko jednej formy wypunktowania i dwóch rodzajów numeracji – 1., 2., 3., …; lub a), b), c), …
 • Dla tytułów rozdziałów i podrozdziałów wolno stosować pogrubienia i wyśrodkowanie
 • Nazwy łacińskie piszemy kursywą

Manuskrypt powinien mieć określony układ:

 1. Na pierwszej stronie należy zamieścić:
  1. imiona i nazwiska autorów (zaznaczyć symbolem „*” autora korespondencyjnego, przy autorach posiadających konto w systemie ORCID podać ich numer ORCID)
  2. afiliacje autorów
 2. Na drugiej stronie należy zamieścić:
  1. tytuł w języku polskim
  2. tytuł w języku angielskim
  3. streszczenie w języku polskim (do 250 wyrazów w języku polskim)
  4. słowa kluczowe w języku polskim (w kolejności alfabetycznej)
  5. streszczenie w języku angielskim
  6. słowa kluczowe w języku angielskim (w kolejności alfabetycznej)
 3. Na kolejnych stronach manuskryptu należy zamieścić tekst pracy stosując zwyczajowy układ:
  1. Wstęp (powinien zawierać: wprowadzenie, opis obecnego stanu wiedzy na dany temat, określenie celu badań. Struktura Wstępu powinna być zbudowana paralelnie do kolejności prezentowanych wyników i przeprowadzonej dyskusji)
  2. Materiał i metody (opis metod powinien umożliwić powtórzenie eksperymentu; w przypadku statystycznej ewaluacji wyników dane powinny pochodzić, z co najmniej, 3 powtórzeń)
  3. Wyniki (wraz z tabelami i rysunkami, tabele i rysunki należy umieścić w tekście w najbliższym możliwym miejscu po ich pierwszym wywołaniu w tekście pracy)
  4. Dyskusję (wraz z nawiązaniem do wyników uzyskanych przez innych badaczy)

(opcjonalnie: Wyniki i Dyskusja mogą stanowić jeden podrozdział)

 1. Wnioski (wynikające z przedstawionych wyników badań)
 2. Literaturę (spis cytowanych w pracy publikacji do około 60 pozycji)

*) W Przypadku komunikatów – można pominąć Dyskusję, Wnioski można zastąpić Podsumowaniem, a Literatura powinna liczyć do 30 pozycji.

**) W przypadku artykułów przeglądowych – układ pracy zaproponowany przez Autora/ów odpowiadający opisywanej tematyce, Literatura powinna liczyć do 100 pozycji.

Tabele

Tabele należy przygotować w edytorze tekstu (np. Ms Word) i załączyć w manuskrypcie. Numer i tytuł tabeli w języku polskim i angielskim należy zamieścić osobno przed tabelą. Szerokość tabeli nie powinna przekraczać w poziomie wymiarów strony o formacie A4 (przy zastosowaniu czcionki Times New Roman o rozmiarze 10 punktów). W tabeli dopuszczalne jest scalanie komórek.

Redakcja zastrzega sobie prawo podzielenia tabeli na kilka mniejszych tabel, jeśli będzie to konieczne w trakcie edycji i składu tekstu.

Rysunki i wykresy

Rysunki i wykresy zamieszczane w manuskrypcie powinny być czytelne i dobrej jakości (300 dpi bądź wyżej). Docelowo, czcionka na wydruku nie może być mniejsza niż 8 pkt. Rysunki prosimy zamieścić w manuskrypcie oraz, jako źródłowe pliki graficzne w formatach BMP, GIF, PNG, TIFF lub JPEG, Wykresy sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel mogą być załączone w postaci pliku Excela (XLS lub XLSX) wraz z danymi źródłowymi. Rysunki i wykresy mogą być sporządzone w kolorze.

Wzory i formuły matematyczne

Wzory i formuły matematyczne prosimy zamieszczać zwykłym tekstem lub z wykorzystaniem edytorów równań firmy Microsoft – domyślnego edytora pakietu Ms Office lub Microsoft Equation.

Cytowania i Literatura

Cytowanie literatury w tekście pracy oraz tworzenie spisu literatury należy wykonać zgodnie ze standardem APA 7th Ed. (https://citationsy.com/styles/apa) lub Elsevier-Harvard (with titles) (https://citationsy.com/styles/elsevier-harvard).

Oświadczenie Autorów

W momencie składania artykułu do Biuletynu IHAR Autorzy powinni złożyć oświadczenie dotyczące praw autorskich. Druk oświadczenia dostępny jest w plikach do pobrania. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w wersji elektronicznej (skan) poprzez załączenie go w systemie OJS czasopisma wraz z manuskryptem artykułu.

Pliki do pobrania:

 

Prosimy o zgłaszanie manuskryptów przez Open Journal System.

Link do logowania: Logowanie i rejestracja

 

Pliki do pobrania: