Oddział w Jadwisinie

W ramach środków KPO jest realizowana inwestycja pn. „Laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowe w różnych systemach gospodarowania, w tym ekologicznym” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0041/23), która obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Budowa szklarni z zasilaniem OZE.
  2. Modernizacja budynku i znajdującego się w nim zaplecza badawczego hodowli ziemniaka.
  3. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Kwota wsparcia netto na wymienione działania wynosi  4 865 000,00 zł.