Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka

Informacje ogólne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie jest beneficjentem projektu POIG.01.03.02-14-013/08 pt.: „Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka”.
Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Cel projektu Celem projektu jest zabezpieczenie własności przemysłowej wynalazków przed rozpoczęciem badań rozwojowych, prowadzących do wdrożenia na rynek nowych testów immunologicznych na obecność bakterii, zwłaszcza bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, będącej przyczyną kwarantannowej choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka
Cele szczegółowe projektu
  1. Opracowanie zgłoszenia wynalazku
  2. Przeprowadzenie procesu rejestracji przez kancelarię rzecznikowską
  3. Uzyskanie pozytywnej opinii dot. zgłoszenia międzynarodowego na ścieżce PCT
Źródło finansowania Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kwota dofinansowania 177.000 PLN
Miejsce realizacji projektu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, 76-009 Bonin 3 (k. Koszalina)
Kierownik projektu dr inż. Włodzimierz Przewodowski
Pliki do pobrania: