Zadanie 4.1

Tytuł projektu:

Upowszechnianie wiedzy z zakresu nowych technik hodowlanych.

Kierownik projektu:

dr S. Sowa

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

65 100 zł

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Celem zadania: jest poszerzanie i udostępnianie aktualnej wiedzy eksperckiej z zakresu nowych technik hodowli roślin (NPBT), technicznych możliwości ich zastosowania oraz rozpoznanie uwarunkowań prawnych możliwości ich komercyjnego użyciapraktyce hodowlanej.

Cel zadania  (rok 2022):

Organizacja konferencji tematycznej oraz wsparcie merytoryczne dyskusji branżowej w obszarze nowych technologii hodowli roślin, a także opracowanie folderu na temat NPBT.

Opis zadania (rok 2022)

  1. Współorganizacja konferencji – „Nowe Techniki Genomowe – nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno-spożywczego”.

Konferencja będzie podstawą do przeprowadzenia debaty wśród różnych interesariuszy w zakresie możliwości zastosowania NPBT do osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Spotkanie to rozpocznie szeroką debatę na temat nowoczesnych biotechnologii w praktyce rolniczej, dla której Instytut zapewni w ramach zadania wsparcie kompetentnego grona eksperckiego. Współorganizatorami Konferencji, obok Instytutu, będą Federacja Gospodarki Żywnościowej RP oraz Polska Izba Nasienna. Wszyscy organizatorzy będą partycypować w kosztach organizacji tego wydarzenia.

  1. Przeprowadzenie rozpoznania sytuacji prawnej odmian uzyskanych z wykorzystaniem NPBT wraz z nakreśleniem środowiska prawnego, które powinno zostać zbadane przed komercjalizacją uzyskanych wyników i odmian.
  2. Opracowanie folderu informacyjnego o NPBT, zawierającego opis technik oraz technicznych i prawnych możliwości ich aplikacyjnego wykorzystania w nauce i praktyce hodowlanej.
    W folderze ujęte zostaną następujące obszary tematyczne (zostanie udostępniony na stronie internetowej IHAR-PIB.):
    • syntetyczny opis nowych technik hodowli roślin,
    • obecne środowisko prawne NPBT i zakresu możliwości ich wykorzystania.