Zadanie 1.1

Tytuł projektu:

Koordynacja realizacji zadania oraz działań krajowych w zakresie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych, ze szczegółowym uwzględnieniem roślin rolniczych.

Kierownik projektu:

dr hab. M. Boczkowska, prof. Instytutu

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

94 000 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • mgr A. Osińska

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: zapewnienie na poziomie kraju spójności realizowanych działań w zakresie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych. W realizację zadania zaangażowanych jest szereg jednostek wyspecjalizowanych w ochronie danego gatunku lub grupy roślin rolniczych. Działania jednostek muszą podlegać koordynacji w celu zapewnienia ich spójności, zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony zasobów genowych jak również w związku z prowadzeniem sprawozdawczości z realizacji zadania i przekazywania syntetycznej informacji do Ministerstwa. Koordynacja ma również znaczenie dla działań wynikających ze współpracy międzynarodowej – takich jak opiniowanie dokumentów i przygotowanie raportów.

Zapewnienie wymiany wiedzy, wytycznych międzynarodowych i doświadczeń pomiędzy sektorem roślin rolniczych i ogrodniczych w kraju.

Opis zadania:

 1. współpraca i zapewnienie doradztwa merytorycznego, niezbędnych do realizacji celów obszaru, określenie wytycznych do przygotowania sprawozdań i sporządzenie syntezy wyników do sprawozdań dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach prowadzenia i oceny następujących kolekcji:
 2. kolekcja pszenicy zwyczajnej,
 3. kolekcja pszenicy twardej,
 4. kolekcja pozostałych gatunków pszenic,
 5. kolekcja żyta,
 6. kolekcja pszenżyta,
 7. kolekcja jęczmienia,
 8. kolekcja owsów,
 9. kolekcja gryki i tatarki,
 10. kolekcja prosa i prosowatych
 11. kolekcja kukurydzy,
 12. kolekcja ziemniaka tetraploidalnego,
 13. kolekcja ziemniaka diploidalnego oraz dzikich gatunków ziemniaka,
 14. kolekcja buraka cukrowego i pastewnego oraz dzikich gatunków pokrewnych,
 15. kolekcja grochu,
 16. kolekcja łubinów,
 17. kolekcja  bobiku,
 18. kolekcja lędźwianu,
 19. kolekcja wyki,
 20. kolekcja traw i innych trwałych użytków zielonych – motylkowate drobnonasienne, rośliny pastewne,
 21. kolekcja rzepaku i innych roślin oleistych,
 22. kolekcja maku,
 23. kolekcja słonecznika,
 24. kolekcja soi,
 25. kolekcja tytoniu,
 26. kolekcja chmielu,
 27. kolekcja lnu, 
 28. kolekcja konopi,
 29. kolekcja roślin rekultywacyjnych,
 30. kolekcja roślin zielarskich,
 31. kolekcja roślin przyprawowych,
 32. kolekcja dzikich gatunków pokrewnych;
 33. opracowanie umów na wykonanie usług badawczo-doświadczalnych dla następujących kolekcji:
 34. kolekcja pszenicy zwyczajnej,
 35. kolekcja pszenicy twardej,
 36. kolekcja żyta,
 37. kolekcja pszenżyta,
 38. kolekcja gryki i tatarki, 
 39. kolekcja grochu,
 40. kolekcja łubinu,
 41. kolekcja tytoniu,
 42. kolekcja chmielu,
 43. kolekcja lnu,
 44. kolekcja konopi;
 45. kolekcja roślin zielarskich,
 46. kolekcja roślin przyprawowych,
 47. kolekcja traw,
 48. kolekcja buraka,

oraz umowy dotyczącej badań nad przedłużeniem żywotności nasion w różnych warunkach przechowywania;  

 1. zorganizowanie w roku 2022 przynajmniej jednego spotkania koordynacyjnego, obejmującego wszystkie grupy roślin użytkowych, tj. rolnicze i ogrodnicze.
 2. zorganizowanie w roku 2022 przynajmniej jednego spotkania zadaniowego dotyczącego organizacji pracy i aspektów prawno-organizacyjnych związanych z ochroną zasobów genowych roślin użytkowych;
 3. określenie kierunków i zakresów ekspedycji terenowych na rok 2022;
 4. przeprowadzenie przynajmniej dwóch wizytacji kolekcji roślin użytkowych;
 5. wsparcie eksperckie Ministerstwa w bieżących pracach związanych z ochroną zasobów genowych roślin, w tym z wdrażaniem  Międzynarodowego Traktatu o Zasobów Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa i wypełnianiem rekomendacji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO;
 6. wsparcie eksperckie Ministerstwa w przygotowaniach i udziale w  Dziewiątej sesji Organu Zarządzającego Międzynarodowego Traktatu o Zasobów Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa;
 7. wsparcie eksperckie Ministerstwa w pracach grup roboczych KE i Rady związanych z przygotowaniami do spotkań w ramach Międzynarodowego Traktatu o Zasobów Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa oraz realizacją przepisów ABS.