Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2008-2013

Spis projektów 2008-2010


Wyniki badań uzyskane w latach 2008-2010 w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U.Nr 67, poz. 446 oraz z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930)

L.p. w zał. do Rozp. MRiRW Tytuł projektu Kierownik projektu
3 Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów. dr T. Góral
4 Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności  na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum).      prof. dr hab. E. Arseniuk
5 Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici) w pszenicy oz.      prof. dr hab. H.J. Czembor
6 Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej. dr P. Czembor
7 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum. dr. A. Strzembicka
13 Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare). mgr M. Stachowicz
14 Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż dr T. Śmiałowski
16 Charakterystyka struktury populacji mieszańcowych na podstawie analizy zróżnicowania genów warunkujących syntezę niektórych frakcji białek zapasowych pszenicy. dr J. Waga
17 Badanie systemu męska sterylność – przywracanie płodności typu Pampa u żyta. dr I. Kolasińska
18 Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta. dr I. Kolasińska
20 Identyfikacja efektywnych genów odporności żyta na patogeny. prof. dr hab. H.J. Czembor
22 Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta. prof. dr hab. J. Zimny
24 Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa. dr. P. Bednarek
26 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina, rdzę żółtą Puccinia striformis i mączniaka Blumeria graminis u pszenżyta. dr A.Strzembicka
27 Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew (czynnik sprawczy Stagonospora nodorum) prof. dr hab. E. Arseniuk
28 Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie.            dr T. Góral
30 Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS – T. timopheevi przez genotypy pszenżyta (Tritico secale Wittmak). dr R. Warzecha
32 Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta. dr M. Gut
34 Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta (X Triticosecale Wittmack). dr P. Bednarek
35 Podwojone haploidy źródłem zmienności roślin tolerujących stresy biotyczne i abiotyczne pod kątem ich wykorzystania w rolnictwie zrównoważonym i rolnictwie ekologicznym. prof. dr hab. J. Zimny
39 Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego. prof. dr hab. H.J. Czembor
41 Piramidyzacja genów odporności na stresy biotyczne (choroby wirusowe) i abiotyczne (mrozoodporność) u jęczmienia ozimego. dr M. Gut
42 Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego. prof. dr hab. H.J. Czembor
43 Opracowanie i wdrożenie szybkiej metody do oznaczania wartości browarnej jęczmienia poprzez zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni. doc. dr hab. D. Boros
44 Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby. Doc. dr hab. J. Czembor
46 Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych. doc. dr hab. D. Boros
48 Badania nad skracaniem cyklu hodowlanego i wyrównaniem materiału hodowlanego przez haploidyzację na drodze androgenezy owsa. prof. dr hab. J. Zimny
50 Introgresja genów warunkujących odporność na choroby z dzikiego gatunku Avena macrostachya do owsa uprawnego.     dr B. Łapiński
52 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminis sp.) u owsa. dr A. Strzembicka
54 Poszerzanie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych. dr S. Spasibionek
55 Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych. mgr W. Popławska
56 Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NIRS.            dr K. Michalski
57 Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych. prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
58 Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego. doc. dr hab. M. Starzycki
59 Mapowanie genów żółtonasienności u rzepaku ozimego oraz badanie interakcji genotypów żółtonasiennych ze środowiskiem. prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
60 Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego poprzez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych. doc. dr hab. T. Cegielska-Taras
61 Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów. mrg M. Ogrodowczyk
65 Charakterystyka puli genetycznej ziemniaka jadalnego o nowych walorach jakości w materiałach di- i tetraploidalnych. mgr J. Plich
66 Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych. dr B. Flis
67 Identyfikacja puli genetycznej ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego z wykorzystaniem źródeł cech przetwórczych z poziomu di- i tetraploidalnego. dr H. Jakuczun
68 Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka. prof. dr hab. E. Zimoch-Guzowska
69 Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności. dr B. Flis
70 Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus dr K. Treder
71 Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku. dr K. Treder
72 Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka.Wyróżnienie biochemiczno molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową. inż. D. Sekrecka
73 Wyróżnienie biochemiczno molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową. doc. dr hab. B. Zagadańska
74 Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania. dr W. Nowacki
75 Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy.            dr R. Warzecha
78 Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej.      dr R. Warzecha
79 Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności dr E. Kochańska-Czembor
83 Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego. doc. dr hab. M. Gośka
87 Badania nad odpornością grochu siewnego i bobiku na wybrane choroby grzybowe. dr L. Boros
91 Badanie stabilności biologicznej traw wieloletnich z uwzględnieniem czynników biotycznych i abiotycznych. dr E. Kochańska-Czembor
92 Badanie i wykorzystanie wybranych form wiechliny łąkowej, kostrzewy czerwonej i kostrzewy łąkowej o cechach biologicznych decydujących o podwyższonej wartości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nasiennictwa, dla nowoczesnych technologii uprawy. dr D. Martyniak
117, 118 (od 2009 r.) Choroby grzybowe i bateryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) występowanie, rola i podatność roślin. dr L. Boros
Pliki do pobrania: