Oddział w Boninie

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

p.o. Kierownika: Dr inż. Grzegorz Hury
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: g.hury@ihar.edu.pl

www.ziemniak-bonin.pl


 1. Badania nad występowaniem, wykrywaniem, epidemiologią i zwalczaniem chorób bakteryjnych, grzybowych i wirusowych, szkodników ziemniaka oraz stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji.  
 2. Badania dotyczące współdziałania, kompleksu agrofag – roślina – środowisko w aspekcie redukcji i wycofywania środków ochrony roślin, epidemiologicznym i klimatycznym. 
 3. Badania skuteczności środków ochrony roślin dla potrzeb rejestracji oraz współudział we wdrażaniu i upowszechnianiu programów ochrony do praktyki rolniczej. 
 4. Badania biochemiczne i molekularne dotyczące wpływu stresu suszy i wysokiej temperatury, jak również badania mikrobiologiczne i fizjologiczne interakcji patogenów bakteryjnych, wirusowych i grzybowych z różnymi odmianami i rodami hodowlanymi ziemniaka. 
 5. Opracowywanie nowych oraz usprawnianie istniejących molekularnych, biochemicznych, mikrobiologicznych i immunologicznych metod/materiałów służących do diagnostyki patogenów wirusowych, grzybowych i bakteryjnych (w tym kwarantannowych) ziemniaka. 
 6. Badania nad molekularnymi uwarunkowaniami niektórych cech użytkowych ziemniaka, zdolnością odmian ziemniaka do rekrutacji korzystnych mikroorganizmów i ich wpływem na tolerowanie przez rośliny ziemniaka stresów biotycznych (w celu redukcji poziomu ochrony chemicznej) oraz efektywność pobierania pokarmu z gleby (w celu redukcji poziomu nawożenia).  
 7. Ocena tożsamości odmianowej materiałów przeznaczonych do reprodukcji nasiennej oraz produkcji towarowej ziemniaka.  
 8. Działalność Banku Genów Ziemniaka związana z wprowadzaniem do Banku nowych, jak również utrzymywaniem, odnawianiem, uzdrawianiem, udostępnianiem podmiotom zewnętrznym w tym na potrzeby hodowli twórczej i zachowawczej ośrodków krajowych i zagranicznych posiadanych (w formie roślin in vitro/miko- i minibulw) zasobów genowych in vitro odmian i rodów hodowlanych ziemniaka ze zgromadzonych w Banku krajowych i światowych kolekcji ziemniaka.  
 9. Upowszechnianie wyników prac badawczych i wdrożeniowych oraz ekspertyzy na rzecz podmiotów zewnętrznych, dotyczące szeroko pojętej tematyki związanej z ziemniakiem.  
 10. Wydawnictwo kwartalnika „Ziemniak Polski” - czasopisma specjalistycznego o charakterze naukowo-doradczym dla branży ziemniaka.
 11. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek PIORiN, ODR, firm fitofarmaceutycznych, producentów oraz hodowli ziemniaków. 
Imię Nazwisko e-mail Telefon
Włodzimierz Przewodowski w.przewodowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 211
Krzysztof Treder k.treder@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 207
Janusz Urbanowicz j.urbanowicz@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 253
Jerzy Osowski j.osowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 222
Agnieszka Przewodowska a.przewodowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 266
Małgorzata Łabańska m.labanska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 229
Dorota Michałowska d.michalowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 219
Hanna Gawińska-Urbanowicz h.gawinska-urbanowicz@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 214
Kamilla Sadowska k.sadowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 215
Anna Pawłowska a.pawlowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 241
Milena Sagan m.sagan@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 241
Bartosz Płóciennik b.plociennik@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 213
Dominika Białoskórksa d.bialoskorska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 241
Ewa Cichońska e.cichonska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 241
Maria Fedczak - 94 342 30 31 w. 241
Gabriela Błasińska - 94 342 30 31 w. 213
Aleksandra Mozolewska - 94 342 30 31 w. 219
Alicja Przewłoka - 94 342 30 31 w. 241
Sekcja Administracyjno-Finansowa
Mariola Hawraniak m.hawraniak@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 268
Ewelina Grabska e.grabska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 268
Joanna Kata j.kata@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 221
Krystyna Żalejko k.zalejko@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w.205

 

Kwartalnik "Ziemniak Polski"
http://ziemniak-bonin.pl/kwartalnik-ziemniak-polski/

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie
ISSN 1425-4263

 • specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka
 • jest pismem naukowo-technicznym o charakterze doradczym
 • tematyka obejmuje wysoki poziom merytoryczny z zakresu ekonomii, ochrony, przechowalnictwa, przetwórstwa, agrotechniki i pozostałych zagadnień dotyczących ziemniaka
 • ukazuje się od 1991 r., jest pismem recenzowanym i indeksowanym w bazach Agro, Index Copernicus i SIGŻ

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. 94 342 30 31 w.205
e-mail: k.zalejko@ihar.edu.pl

Bank Genów Ziemniaka

http://ziemniak-bonin.pl/katalogi/bank-genow/

Galeria zdjęć: ( 2 )