Oddział w Boninie

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

p.o. Kierownika: Dr inż. Grzegorz Hury
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: g.hury@ihar.pl

www.ziemniak-bonin.pl


 1. Badania nad występowaniem, wykrywaniem, epidemiologią i zwalczaniem chorób bakteryjnych, grzybowych i wirusowych, szkodników ziemniaka oraz stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji.  
 2. Badania dotyczące współdziałania, kompleksu agrofag – roślina – środowisko w aspekcie redukcji i wycofywania środków ochrony roślin, epidemiologicznym i klimatycznym. 
 3. Badania skuteczności środków ochrony roślin dla potrzeb rejestracji oraz współudział we wdrażaniu i upowszechnianiu programów ochrony do praktyki rolniczej. 
 4. Badania biochemiczne i molekularne dotyczące wpływu stresu suszy i wysokiej temperatury, jak również badania mikrobiologiczne i fizjologiczne interakcji patogenów bakteryjnych, wirusowych i grzybowych z różnymi odmianami i rodami hodowlanymi ziemniaka. 
 5. Opracowywanie nowych oraz usprawnianie istniejących molekularnych, biochemicznych, mikrobiologicznych i immunologicznych metod/materiałów służących do diagnostyki patogenów wirusowych, grzybowych i bakteryjnych (w tym kwarantannowych) ziemniaka. 
 6. Badania nad molekularnymi uwarunkowaniami niektórych cech użytkowych ziemniaka, zdolnością odmian ziemniaka do rekrutacji korzystnych mikroorganizmów i ich wpływem na tolerowanie przez rośliny ziemniaka stresów biotycznych (w celu redukcji poziomu ochrony chemicznej) oraz efektywność pobierania pokarmu z gleby (w celu redukcji poziomu nawożenia).  
 7. Ocena tożsamości odmianowej materiałów przeznaczonych do reprodukcji nasiennej oraz produkcji towarowej ziemniaka.  
 8. Działalność Banku Genów Ziemniaka związana z wprowadzaniem do Banku nowych, jak również utrzymywaniem, odnawianiem, uzdrawianiem, udostępnianiem podmiotom zewnętrznym w tym na potrzeby hodowli twórczej i zachowawczej ośrodków krajowych i zagranicznych posiadanych (w formie roślin in vitro/miko- i minibulw) zasobów genowych in vitro odmian i rodów hodowlanych ziemniaka ze zgromadzonych w Banku krajowych i światowych kolekcji ziemniaka.  
 9. Upowszechnianie wyników prac badawczych i wdrożeniowych oraz ekspertyzy na rzecz podmiotów zewnętrznych, dotyczące szeroko pojętej tematyki związanej z ziemniakiem.  
 10. Wydawnictwo kwartalnika „Ziemniak Polski” - czasopisma specjalistycznego o charakterze naukowo-doradczym dla branży ziemniaka.
 11. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek PIORiN, ODR, firm fitofarmaceutycznych, producentów oraz hodowli ziemniaków. 
Imię Nazwisko e-mail Telefon
Grzegorz Hury g.hury@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 211
Włodzimierz Przewodowski w.przewodowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 211
Krzysztof Treder k.treder@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 207
Janusz Urbanowicz j.urbanowicz@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 253
Jerzy Osowski j.osowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 222
Agnieszka Przewodowska a.przewodowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 266
Hanna Gawińska-Urbanowicz h.gawinska-urbanowicz@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 214
Kamilla Sadowska k.sadowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 215
Anna Pawłowska a.pawlowska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 241,229
Bartosz Płóciennik b.plociennik@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 213
Dominika Białoskórksa d.bialoskorska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 219
Maria Fedczak 94 342 30 31 w. 241
Gabriela Błasińska 94 342 30 31 w. 213
Aleksandra Mozolewska 94 342 30 31 w. 219
Alicja Przewłoka 94 342 30 31 w. 241
Monika Marciniak m.marciniak@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 215
Piotr Lewandowski p.lewandowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 244
Tomasz Erlichowski t.erlichowski@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 245
Milena Sagan m.sagan@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 213
Paulina Dederko p.dederko@ihar.edu.pl
Małgorzata Nowak
Sekcja Administracyjno-Finansowa
Mariola Hawraniak m.hawraniak@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 268
Ewelina Grabska e.grabska@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 268
Joanna Kata j.kata@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 221
Krzysztof Błasiński
Magdalena Saidi sekretariat.bonin@ihar.edu.pl 94 342 30 31 w. 228
Wojciech Nowak w.nowak@ihar.edu.pl
Leszek Okuniewicz

 

Kwartalnik "Ziemniak Polski"
http://ziemniak-bonin.pl/kwartalnik-ziemniak-polski/

Krystyna Żalejko    e-mail: k.zalejko@ihar.edu.pl     tel.94 342 30 31, w.205

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie
ISSN 1425-4263

 • specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka
 • jest pismem naukowo-technicznym o charakterze doradczym
 • tematyka obejmuje wysoki poziom merytoryczny z zakresu ekonomii, ochrony, przechowalnictwa, przetwórstwa, agrotechniki i pozostałych zagadnień dotyczących ziemniaka
 • ukazuje się od 1991 r., jest pismem recenzowanym i indeksowanym w bazach Agro, Index Copernicus i SIGŻ

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. 94 342 30 31 w.205
e-mail: k.zalejko@ihar.edu.pl

Bank Genów Ziemniaka

http://ziemniak-bonin.pl/katalogi/bank-genow/

Galeria zdjęć: ( 2 )