Zadanie 1.6

Tytuł projektu:

Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie planowanych interwencji w Planie Strategicznym na lata 2023-2027 w części dotyczącej roślinnych zasobów genowych oraz bioróżnorodności na gruntach ornych.

Kierownik projektu:

dr W. Podyma

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

213 800 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • mgr P. Bolc
 • mgr S. Kowalik

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: Zwiększenie udziału odmian regionalnych w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych, zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, poszerzanie różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Opis zadania:

 1. Działania w kierunku rejestracji odmian regionalnych:
  1. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji odmian w COBORU.
  2. Opracowanie wyników obserwacji polowych.
  3. Typowanie kolejnych odmian jako odmiany regionalne starych odmian ocenionych i opisanych w ramach działań prowadzonych w latach ubiegłych.
  4. Namnożenie materiału siewnego 5 odmian zbóż, celem zgłoszenia do badań rejestrowych w COBORU we współpracy z wybranym podmiotem zajmującym się hodowlą roślin.
  5. Prowadzenie rozmnożeń  5 odmian gatunków roślin rolniczych celem zgłoszenia do rejestru w latach kolejnych.
 2. Działanie w zakresie planowanej w PS 2023-2027 interwencji „Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie”:
  1. Przygotowanie w wersji elektronicznej materiału informacyjnego dotyczącego planowanej w PS 2023-2027 interwencji „Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” z uwzględnieniem jej wymiaru środowiskowego, usług ekosystemowych oraz aspektów praktycznych i agrotechnicznych i przekazanie go do MRiRW (do końca września 2022 r.) oraz umieszczenie go na stronie IHAR-PIB.
  2. Weryfikacja dostarczonej przez MRiRW listy roślin rzadko uprawianych/zagrożonych erozją genetyczną rekomendowanych do objęcia wsparciem w PS 2023-2027 w ramach interwencji „Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie”.
 3. Działanie w zakresie planowanej w PS 2023-2027 interwencji  „Bioróżnorodność na gruntach ornych”:
  1. Przygotowanie w wersji elektronicznej materiału informacyjnego dotyczącego planowanej w PS 2023-2027 interwencji „Bioróżnorodność na gruntach ornych” z uwzględnieniem  wymiaru środowiskowego, usług ekosystemowych oraz aspektów praktycznych i agrotechnicznych. Przekazanie materiału do MRiRW – w terminie do końca września 2022 r. oraz umieszczenie go na stronie IHAR-PIB.
  2. Weryfikacja dostarczonej przez MRiRW listy gatunków roślin wykorzystywanych w mieszankach do zakładania pasów kwietnych oraz przygotowanie propozycji procentowego udziału w mieszance roślin „dzikich” i uprawnych, procentowego udziału w mieszance roślin rocznych/dwuletnich/wieloletnich oraz weryfikacja dostarczonej przez MRiRW listy gatunków roślin wykorzystywanych do zakładania ogródków bioróżnorodności – w terminie do końca lipca 2022.
  3. Opracowanie listy gatunków roślin niepożądanych, w przypadku wystąpienia których wymagane będzie dodatkowe wcześniejsze koszenie powierzchni pasa, na której występują - w terminie do końca lipca 2022.