Zadanie 1.4

Tytuł projektu:

Prowadzenie centralnej bazy danych o zasobach genowych roślin użytkowych​.

Kierownik projektu:

dr. G. Gryziak​

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

100 500 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • mgr inż. G. Kloc
 • mgr inż. R. Kowalik

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: zgromadzenie w centralnej bazie danych informacji o roślinnych zasobach genowych znajdujących się w kolekcjach objętych zadaniem oraz udostępnienie informacji o zasobach genowych z poszczególnych kolekcji. Istnieje potrzeba prowadzenia centralnej bazy danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich obiektach objętych zadaniem. Pozwala to na usystematyzowanie w jednym miejscu informacji o wszystkich zgromadzonych zasobach roślin. Gwarantuje również spójny format i przejrzystość informacji dotyczących pochodzenia, charakterystyki i cech użytkowych zgromadzonych obiektów. Służy również zarządzaniu kolekcjami, optymalizacji procesów przechowywania obiektów oraz usprawnia przepływ informacji pomiędzy Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, a pozostałymi współpracującymi instytucjami. Zgromadzone informacje są powszechnie dostępne poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej IHAR-PIB, poprzez którą odbywa się również zamawianie obiektów.

Opis zadania:

 1. prowadzenie centralnej bazy danych, w tym współpraca z innymi bazami dotyczącymi kolekcji roślinnych zasobów genowych;
 2. doskonalenie i rozbudowa centralnej bazy danych w zakresie informowania o zamówieniach próbek i realizacji zamówień przez kuratorów;
 3. nadzór merytoryczny nad systemem dokumentacji kolekcji zasobów genowych roślin objętych programem;
 4. udostępnianie informacji użytkownikom o zasobach genowych roślin użytkowych zgromadzonych w kolekcjach poprzez system EGISET (https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl/pl, https://bankgenow.edu.pl);
 5. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących umów podpisanych poza systemem EGISET, prowadzenie ewidencji udostępnionych obiektów, przygotowanie rocznego raportu o obiektach udostępnionych w formie nasion i w innej formie, raportowanie do ministerstwa liczby obiektów objętych w kraju systemem wielostronnym Międzynarodowego Traktatu – MLS oraz podpisanych umów udostępniania obiektów – SMT, raportowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, poprzez miernik nr 2.5.1.a Liczba zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów;
 6. zarządzanie systemem informatycznym i jego techniczna obsługa;
 7. współpraca międzynarodowa:
  • współpraca w ramach programu ECPGR,
  • współpraca z bankami genów innych państw.