Zadanie 3.1

Tytuł projektu:

Identyfikacja źródeł genetycznych pszenicy do hodowli odmian pożądanych w produkcji żywności funkcjonalnej przy zastosowaniu nowej metody profilowania makromolekularnego biopolimerów w mikroskali.

Kierownik projektu:

dr hab. M. Cyran, prof. Instytutu

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

166 900 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • mgr M. Wojciechowska

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: określenie zmienności parametrów jakościowych i prozdrowotnych ziarna pszenicy, wyodrębnionych z materiałów hodowlanych o wysokiej plenności; zastosowanie metody profilowania makromolekularnego w mikroskali do segregacji arabinoksylanów błonnika pokarmowego pod względem dystrybucji masy cząsteczkowej oraz identyfikacja form o ultra-wysokich masach cząsteczkowych arabinoksylanów rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, odpowiednich do hodowli nowych odmian rekomendowanych dla diabetyków i pacjentów kardiologicznych. W roku 2022 zostanie wykonana kolejna seria doświadczeń w celu przebadania kolejnej partii ziarna oraz potwierdzenia hipotezy badaczej.

Opis zadania:

  1. ocena ziarna 70 form pszenicy, wyselekcjonowanych przez hodowców, pod względem poziomu lepkości ekstraktu, zawartości polisacharydów rozpuszczalnego błonnika pokarmowego w mikroskali, dystrybucji i wartości absolutnych mas cząsteczkowych podjednostek arabinoksylanów błonnika pokarmowego oraz ich stopnia ekstrahowalności;
  2. analiza statystyczna wyników uzyskanych dla 350 analiz;
  3. wskazanie form pszenicy o podwyższonej koncentracji wysokocząsteczkowych arabinoksylanów