O Czasopiśmie

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

„Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

ISSN: 0373-7837

E-ISSN: 2657-8913

Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” publikowane jest od 1951 roku. Od 2016r. publikuje w cyklu półrocznym artykuły naukowe, artykuły wdrożeniowe oraz materiały konferencyjne z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.

Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

 „WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH”

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” Wydawnictwa IHAR-PIB znalazły się w na 27786 pozycji „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”, otrzymało 20 punktów.

(http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html)

PROGRAM „WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH”

W roku 2019 na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198) czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” zostało objęte finansowaniem zgodnie z umową nr 85/wcn/2019/1 z dnia 10.06.2019r.

Program zakłada wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój działalności wydawnictwa oraz usprawnienie procesu wydawniczego poprzez:

  • nadawanie artykułom cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych
  • (DOI – Digital Object Identifier);
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi;
  • modernizację strony internetowej;
  • kontrolę autentyczności artykułów przy zastosowaniu programów anty-plagiatowych;
  • szkolenie redaktorów;
  • wprowadzenie weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym
  • korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń.

(https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych)

 
Pliki do pobrania: