Oddział w Bydgoszczy

Kierownik Oddziału w Bydgoszczy

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski profesor Instytutu
tel. (+48 52) 581 69 59

Sekretariat Oddziału

mgr Joanna Duszyńska – tel. (+48 52) 581 69 59
E-mail: bydgoszcz@ihar.edu.pl, sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych

Kierownik: dr inż. Grzegorz Gryń
tel. 525816932
E-mail: g.gryn@ihar.edu.pl


 1. Badania nad wykorzystaniem nowych odmian gorczycy białej podwójnie ulepszonej oraz rzodkwi oleistej o długim korzeniu jako czynnika nawozowego i sanitarnego w integrowanej uprawie buraka cukrowego, ziemniaka i innych gatunków roślin rolniczych; inne możliwości biologiczne i agrotechniczne zahamowania rozwoju nicieni w glebie.
 2. Ocena wpływu stosowania tolerancyjnych na nicienie odmian buraka cukrowego na rozwój populacji mątwika burakowego (Heterodera schachtii) oraz poziom i jakość plonu buraka uprawianego na stanowiskach zasiedlonych przez nicienie oraz bez zasiedlenia; badania na poletkach i na polach produkcyjnych.
 3. Ocena zmian występowania, patogeniczności i możliwości zwalczania mikroorganizmów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego w rejonach intensywnej uprawy buraka cukrowego i kukurydzy oraz przy zmiennych warunkach pogodowych.
 4. Określenie występowania i liczebności populacji nicienia H. schachtii (oddziaływanie antymątwikowe międzyplonów) oraz patogenów siewek i korzeni buraka, dla rolników i instytucji spoza IHAR-PIB.
 5. Analiza agrochemiczna prób gleby oraz materiału roślinnego, analiza zawartości cukru i melasotworów w korzeniach buraka oraz badanie kiełkowania i wschodów materiału siewnego buraka dla rolników oraz instytucji spoza IHAR-PIB.
 6. Testowanie efektywności nowych nawozów, technik ich stosowania oraz środków ochrony roślin w uprawie roślin okopowych metodą integrowaną i ekologiczną.
 7. Badania dotyczące biologii i zwalczania chorób kwarantannowych: bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, powodowanej przez Clavibacter sepedonikus oraz śluzaka, którego sprawcą jest Ralstonia solanacearum, Zakład posiada zaplecze badawcze do prowadzenia prac z w/w organizmami w zakresie laboratoryjnym i poletkowym.
 8. Badanie skuteczności działania środków dezynfekujących oraz innych niechemicznych metod eradykacji patogenów kwarantannowych ziemniaka.
 9. Prace nad metodami agrotechnicznymi ograniczania występowania populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie. Zakład posiada poletko doświadczalne o wysokim stopniu zamątwiczenia i zezwolenia do prowadzenia tego typu badań.
 10. Badania nad regeneracją buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) w kulturach in vitro (haploidyzacja, diploidyzacja).
 11. Cytologiczna, immunocytochemiczna i molekularna charakterystyka genotypów
  o zróżnicowanym potencjale do regeneracji w kulturach in vitro.
 12. Biologiczna i molekularna ocena haploidów, podwojonych haploidów oraz  materiałów matecznych linii hodowlanych buraka cukrowego.
 13. Badania nad molekularną oceną zróżnicowania genetycznego roślin o różnym pochodzeniu oraz analiza ich tożsamości odmianowej.
 14. Zachowanie ex situ zasobów genowych buraka cukrowego i pastewnego oraz dzikich gatunków pokrewnych:
  • gromadzenie i ochrona wartościowych genotypów rodzaju Beta;
  • identyfikacja botaniczna, genetyczna oraz waloryzacja rolnicza materiałów buraka cukrowego i pastewnego pochodzących z kolekcji;
  • prowadzenie kolekcji polowej wieloletnich gatunków dzikich sekcji Corollinae;
  • rozmnażanie, regeneracja i przechowywanie zasobów genowych buraka
   w kulturach in vitro oraz w przechowalni długoterminowej (nasiona);
  • udostępnianie scharakteryzowanych zasobów genetycznych form uprawnych oraz gatunków dzikich buraka.
 15. Identyfikacja źródeł zmienności genetycznej i odporności na wybrane patogeny oraz czynniki abiotyczne wśród form uprawnych oraz obiektów dzikich z rodzaju Beta
  i Patellifolia.
 16. Doskonalenie metod oceny fenotypowej i genotypowej obiektów hodowlanych, wybranych chorób oraz patogenów buraka.
 17. Molekularna i cytogenetyczna identyfikacja ekotypów, odmian oraz gatunków
  z rodzaju Miscanthus.

Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin

Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych oferuje usługi badawcze i diagnostyczne w ramach Laboratorium Usług Badawczych.

Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Mirosław Nowakowski m.nowakowski@ihar.edu.pl 52 581 69 11
Grzegorz Gryń g.gryn@ihar.edu.pl 52 581 69 32
Katarzyna Franke k.franke@ihar.edu.pl 52 581 69 32
Marcin Żurek marcin.zurek@ihar.edu.pl 52 581 69 34
Lidia Michałowska l.michalowska@ihar.edu.pl 52 581 69 30
Robert Nelke r.nelke@ihar.edu.pl 52 581 69 20
Magdalena Maćkowiak m.mackowiak@ihar.edu.pl 52 581 69 19
Kamilla Kużdowicz k.kuzdowicz@ihar.edu.pl 52 581 69 39
Małgorzata Malicka m.malicka@ihar.edu.pl 52 581 69 61
Stanisław Kruszewski s.kruszewski@ihar.edu.pl 52 581 69 37
Anna Litwiniec a.litwiniec@ihar.edu.pl
Sekcja Administracyjno-Finansowa
Joanna Duszyńska j.duszynska@ihar.edu.pl 52 581 69 59
Jarosław Gradowski 52 581 69 10
Andrzej Hałajczak a.halajczak@ihar.edu.pl 52 581 69 41
Anna Jaskulska a.jaskulska@ihar.edu.pl 52 581 69 63
Małgorzata Matuszewska m.matuszewska@ihar.edu.pl 52 581 69 18
Galeria zdjęć: ( 6 )