Gardena

Projekt: PROW
Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans.
Akronim: Gardena
Numer projektu/umowa: 00008.DDD.6509.00001.2019.02
Koordynator/kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek – profesor uczelni PBŚ
Partnerzy projektu: Politechnika Bydgoska-lider, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB Oddział Jadwisin, Hodowla Ziemniaka Zamarte, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo, Gospodarstwa Rolne (2 konwencjonalne i 2 ekologiczne), Przedsiębiorstwo ,,Wiśniewscy”. 
Wykonawca ze strony Instytutu: IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, dr inż. Cezary Trawczyński
Data rozpoczęcia: 01.02.2020 r. 
Data zakończenia: 30.11.2022 r.
Wysokość finansowania: 1 993 543 zł 
Udział Instytutu w finansowaniu: 364 425 zł

Cel projektu:

Zasadniczym celem operacji jest wdrożenie do praktyki nowo wyhodowanej, średnio-wczesnej odmiany jadalnej ziemniaka o nazwie Gardena, która posiada najwyższą z dotychczas uprawianych odmian jadalnych odporność na Ph. infestans, powodującej najgroźniejszą w naszych warunkach klimatycznych chorobę roślin i bulw ziemniaka. Kolejnym elementem operacji jest opracowanie i wdrożenie do praktyki innowacyjnych technologii uprawy i przechowalnictwa, dostosowanych do wartości agrotechnicznej odmiany Gardena (z uwzględnieniem achitektury łanu, wymagań nawozowych, wodnych, odporności na agrofagi i przechowywalności). W ramach operacji prowadzone będą badania nad wartością agrotechniczną i użytkową odmiany Gardena, badania nad innowacyjnymi metodami agrotechnicznymi i przechowalniczymi. Udoskonalane będą konwencjonalne i ekologiczne technologie produkcji sadzeniaków odmiany Gardena oraz wdrażane do praktyki na podstawie uzyskanych wyników badań.

Strona internetowa o projekcie: https://projektgardena.pl