Oddział w Poznaniu

W ramach środków KPO jest realizowana inwestycja pn. „Modernizacja Laboratorium Naukowo-Badawczego na potrzeby hodowli roślin oleistych” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0046/23), która obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Adaptacja i modernizacja już istniejących pomieszczeń Laboratorium Naukowo-Badawczego na potrzeby hodowli roślin oleistych oraz zakup, dostawa i montaż w tych pomieszczeniach specjalistycznego wyposażenia i aparatury badawczej.
  2. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Kwota wsparcia netto na wymienione działania wynosi  7 200 000,00 zł.