Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 IWONA BARTKOWIAK-BRODA, LECH BOROS, TADEUSZ OLEKSIAK, DANUTA BOROS Stan badań dla hodowli roślin białkowych w Polsce w celu poprawy krajowego bilansu białkowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDWARD ARSENIUK Nauka i hodowla roślin kreatorami rozwoju rolnictwa i systemów rolniczych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 STEFAN MALEPSZY, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, BARTOSZ SZABAŁA, LESZEK ŁYŻNIK, MIECZYSŁAW ŚMIECH, BOGNA MAKOWSKA, BEATA BAKERA, BARBARA ŁOTOCKA, URSZULA ZAJĄCZKOWSKA, ALICJA DOŁKIN, STEFAN STOJAŁOWSKI, PAWEŁ KRAJEWSKI, MONIKA MOKRZYCKA, MICHAŁ ROKICKI, PRZEMYSŁAW MATYSIK, BOŻENA DENISOW, MIROSŁAW TYRKA Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej założenia projektu i wstępne wyniki
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDWARD S. GACEK Przyszłość hodowli i biotechnologii roślin w kontekście ochrony prawnej odmian roślin i prawa patentowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA KRAŚNIEWSKA Zmiana przepisów w zakresie zdrowia roślin i jej wpływ na wytwarzanie i obrót materiału siewnego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KRZYSZTOF ŁYSKAWA „Ubezpieczenia nie są takie złe” — czyli o wykorzystywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu firm nasiennych oraz rolniczych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JANUSZ ZIMNY, KATARZYNA MAKOWSKA, ALEKSANDRA ZIMNY, ANDRZEJ CZAPLICKI, SŁAWOMIR SOWA, SYLWIA OLESZCZUK Postęp w indukowaniu androgenezy i regeneracji roślin na przykładzie kultur in vitro mikrospor żyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA HAWLICZEK, BRADLEY TILL, JOANNA JANKOWICZ-CIEŚLAK, EWA BORZĘCKA, KATARZYNA TOFIL, ADAM KRAL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie w ocenie zróżnicowania genów oraz w identyfikacji ich funkcjonalnych wariantów
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KATARZYNA STELMACH, KORNELIA KWOLEK, DARIUSZ GRZEBELUS Polimorfizm insercji elementów MITE jako narzędzie dla hodowli
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 RUSLAN YATUSEVICH, SZYMON ŚWIEŻEWSKI Dormancy and drought — One antisense to rule them all?
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWA BORZĘCKA, ANNA HAWLICZEK, PIOTR GAWROŃSKI, MAGDALENA PAWEŁKOWICZ, KATARZYNA TOFIL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA Biblioteka BAC i technologia Oxford Nanopore w poszukiwaniu genów warunkujących istotne użytkowo cechy żyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA GACEK, JOANNA WOLKO, AGNIESZKA DOBRZYCKA, LAURENCJA SZAŁA, IWONA BARTKOWIAK-BRODA, JAN BOCIANOWSKI, PHILIPP E. BAYER, DAVID EDWARDS, JACQUELINE BATLEY Poznanie genetycznej regulacji cech wpływających na wartość paszową białka w nasionach rzepaku ozimego przy użyciu mapowania genetycznego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWA GRZEBELUS, KATARZYNA MAĆKOWSKA, ANETA MALEC, KATARZYNA STELMACH, GABRIELA MACHAJ, MAREK SZKLARCZYK, DARIUSZ GRZEBELUS Wczesna selekcja mieszańców somatycznych marchwi — obiecujące narzędzie dla gatunków o wysokim potencjale regeneracyjnym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANDRZEJ KOTECKI Soja — nowe wyzwania polskiego rolnictwa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDWARD S. GACEK Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA OSIECKA Możliwości zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w świetle aktualnych wyników urzędowych i porejestrowych doświadczeń odmianowych COBORU
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JANUSZ PRUSIŃSKI Struktura, pochodzenie i znaczenie odmian roślin bobowatych grubonasiennych w Katalogu Wspólnotowym i w Krajowym Rejestrze Odmian
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RUSLAN MONICH, EWA KOPANIA, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA Porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz wielkość i jakość plonu nasion wybranych odmian soi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MICHAŁ A. JERZAK, WOJCIECH MIKULSKI Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencyjnej państwa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JERZY SZUKAŁA, AGNIESZKA FALIGOWSKA, KATARZYNA PANASIEWICZ, GRAŻYNA SZYMAŃSKA Produkcyjne i ekonomiczne skutki pasowej uprawy roślin strączkowych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JANUSZ ROGACKI Krajowe nasiennictwo kukurydzy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ROMAN WARZECHA,MONIKA ŻUREK Linie podwojonych haploidów w hodowli odmian mieszańcowych kukurydzy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PAWEŁ KOŁOSOWSKI Porównanie plonowania mieszańców kukurydzy różnych klas wczesności na przykładzie doświadczeń firmy Pioneer
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAREK LUTY Polska hodowla roślin rolniczych na krajowym rynku nasiennym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 WOJCIECH NOWACKI Postęp biologiczny — podstawą perspektywicznego Programu dla Polskiego Ziemniaka
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 81 ANETA BASIŃSKA-BARCZAK, LIDIA BŁASZCZYK Produkcja związków auksyno-podobnych przez grzyby Trichoderma i ich wpływ na wzrost pszenicy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 GRZEGORZ CZAJOWSKI, PAWEŁ CZ. CZEMBOR, PIOTR SŁOWACKI Wirulencja i zmienność genetyczna Puccinia triticina na pszenżycie
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KAROLINA KAŹMIŃSKA, EWELINA HALLMANN, ANNA RUSACZONEK, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA, MIROSŁAW SOBCZAK, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT, GRZEGORZ BARTOSZEWSKI Identyfikacja QTL związanych z wysoką zawartością karotenoidów w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MICHAŁ LUDYNIA, AGNIESZKA SIEMIENIUK, MAŁGORZATA RUDNICKA, WALDEMAR KARCZ Reakcje Solanum lycopersicum L. na niesteroidowe leki przeciwzapalne na przykładzie diklofenaku
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MONIKA MARKIEWICZ, LECH MICHALCZUK, AGNIESZKA CZAJKA Analiza ekspresji wybranych genów związanych z reakcjami odpornościowymi roślin z rodzaju Brassica infekowanych różnymi patotypami Plasmodiophora brassicae
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KRZYSZTOF MICHALSKI, ANNA M. LINKIEWICZ Projektowanie, konstrukcja i ocena nukleaz CRISPR/Cas9 w celu edycji genów związanych z porastaniem przedżniwnym pszenżyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, SYLWIA SALAMON, ANETA BASIŃSKA-BARCZAK, LIDIA BŁASZCZYK Grzyby endofityczne zasiedlające pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MATEUSZ PRZYBOROWSKI, SEBASTIAN GASPARIS, MACIEJ KAŁA, WACŁAW ORCZYK ANNA NADOLSKA-ORCZYK Wpływ ekspresji genów Pin na twardość ziarna w wybranych odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MONIKA ŻUREK, ROMAN WARZECHA Badania nad męską sterylnością i przywracaniem płodności pyłku u kukurydzy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PAWEŁ CZ. CZEMBOR, GRZEGORZ CZAJOWSKI, PIOTR SŁOWACKI Nowe wyzwania dla hodowli odpornościowej na przykładzie rdzy zbóż
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA, MAGDALENA ŚWIĘCICKA, BEATA BAKERA, ANNA WLAZŁO, MARTA DMOCHOWSKA-BOGUTA, WACŁAW ORCZYK, MARIUSZ KOWALCZYK, ANNA STOCHMAL Benzoksazynoidy — skuteczna broń żyta przeciwko stresom biotycznym i abiotycznym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TOMASZ GÓRAL Geny oraz loci cech ilościowych (QTL) kontrolujące odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów oraz mechanizm ich działania
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 RENATA LEBECKA, ZOFIA MURAWSKA, KATARZYNA SZAJKO, JANUSZ DĘBSKI, MICHAŁ KISTOWSKI, WALDEMAR MARCZEWSKI Badania ekspresji białek w bulwach odmian ziemniaka o zróżnicowanej odporności na bakterie Dickeya solani
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 GABRIELA MACHAJ, ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KATARZYNA STELMACH, KAMILA KOZAK-STANKIEWICZ, ADAM SITARSKI, DARIUSZ GRZEBELUS Odporność buraka cukrowego na rizomanię warunkowana genem Rz1: różnicowa ekspresja genów i możliwości prowadzenia selekcji wspomaganej markerami
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 STANISŁAW SPASIBIONEK, MAGDALENA WALKOWIAK, TERESA PIĘTKA, KRZYSZTOF MICHALSKI, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, MARCIN MATUSZCZAK Modyfikacje składu kwasów tłuszczowych w olejach nasion rzepaku, gorczycy białej i lnu oleistego
PDF