O Czasopiśmie

Uwaga !!!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” zostaje zamknięte i nie przyjmuje już nowych artykułów. Osoby chcące opublikować swoją pracę zapraszamy do złożenia jej w drugim czasopiśmie wydawanym przez IHAR-PIB – Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (przyjmujemy prace zarówno w języku angielskim jak i polskim).


 

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Plant Breeding and Seed Science

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

PL ISSN: 1429-3862

E-ISSN 2083-599X

Czasopismo założone zostało w 1957 roku jako „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 2010 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy) od wydania 40-stego (w 1996 r.) publikowane pod nazwą „Plant Breeding and Seed Science”. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.

„Plant Breeding and Seed Science” publikuje w cyklu półrocznym artykuły naukowe z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych.

Artykuły publikowane są w języku angielskim.

 WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” Wydawnictwa IHAR-PIB znalazło się na 27785 pozycji w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” i otrzymało 20 punktów.

(http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html)

PROGRAM „WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH”

W roku 2019 na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198) czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” zostało objęte finansowaniem zgodnie z umową nr 84/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019r.

Program zakłada wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój działalności wydawnictwa oraz usprawnienie procesu wydawniczego poprzez:

  • nadawanie artykułom cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych
  • (DOI – Digital Object Identifier);
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi;
  • modernizację strony internetowej;
  • kontrolę autentyczności artykułów przy zastosowaniu programów anty-plagiatowych;
  • szkolenie redaktorów;
  • wprowadzenie weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym
  • korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń;

(https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych)