Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020

Spis projektów 2014-2020


Coroczne sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej IHAR-PIB do 15 stycznia roku następnego, na podstronach poszczególnych projektów.

Rezultaty wspieranych projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.

L.p. w zał. do Rozp. MRiRW Tytuł projektu Kierownik projektu Planowany okres realizacji
4 Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy. dr hab. P. Czembor prof. IHAR-PIB 2014-2020
5 Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego. prof. dr hab. A. Nadolska-Orczyk 2014-2020
6 Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności. dr T. Góral 2014-2020
8 Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących. prof. dr hab. W. Orczyk 2014-2020
9 Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. tritici ) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej. dr A. Pietrusińska 2014-2020
10 Toksyny białkowe Stagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew. prof. dr hab. E. Arseniuk 2014-2020
12 Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych. prof. dr hab. P. Bednarek 2014-2020 (temat zakończony w 2018 roku)
13 Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji - miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz. dr A. Linkiewicz 2014-2020
15 Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms- Tt. dr hab. P. Bednarek prof. IHAR-PIB 2014-2020
16 Badania nad optymalizacją metod indukowanego podwajania garnituru chromosomowego w haploidalnych regenerantach pszenżyta. dr S. Oleszczuk 2014-2015
21 Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L) z CMS-Pampa. prof. dr hab. P. Bednarek 2014-2020
27 Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego. prof. dr hab. J.H. Czembor 2014-2020
32 Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym. prof. dr hab. D. Boros 2014-2018
33 Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. dr hab. E. Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB 2014-2020
36 Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne. dr hab. E. Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB 2014-2020
38 Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich. dr hab. G. Żurek prof. IHAR-PIB 2014-2020
46 Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego. dr inż S.Cichorz 2014-2019
48 Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych. prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda 2014-2020
49 Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta (X Triticosecale Wittmack). dr hab. M. Starzycki prof. IHAR-PIB 2014-2020
51 Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny. prof. dr hab. T. Cegielska-Taras 2014-2020
52 Badania nad indukcją embriogenezy mikrospor u roślin z rodzaju Brassica. prof. dr hab. T. Cegielska-Taras 2014-2016
53 Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych. dr hab. S. Spasibionek 2014-2020
55 Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400-2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych. dr K. Michalski 2014-2020
56 Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie „Dickeya solani” w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym. dr hab. R. Lebecka prof.  IHAR-PIB 2014-2019
57 Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych. dr W. Przewodowski 2014-2020
58 Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka. dr K. Treder 2014-2020
59 Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych. dr D. Boguszewska-Mańkowska (od 2016 r.); 
prof. dr hab. K. Rykaczewska (do 2015 r.)
2014-2020
60 Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallidaznalezionego w Solanum gourlayi. mgr D. Milczarek 2014-2020
61 Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi. dr B. Tatarowska 2014-2019
62 Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy. dr hab. B. Flis 2014-2020
63 Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro. inż. D. Sekrecka 2014-2020
81 Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew (czynnik sprawczy: Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano). prof. dr hab. E. Arseniuk 2015-2020
85 Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro. prof. dr hab. J. Zimny 2016-2020
89 Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro. dr inż. R. Orłowska 2016-2019
94 Badanie czynników determinujących niską strawność białka śruty uzyskanej z nasion rzepaku ozimego. prof. dr hab. D. Boros 2015-2018
95 Badania nad regulatorową funkcją cząsteczek miRNA w przebiegu infekcji wirusami ziemniaka PVY i TRV. dr Z. Yin 2015-2017