OPUS_23

Tytuł projektu: Rola akwaporyn w odpowiedzi na chłód w korzeniach roślin C4: kukurydzy (Zea mays L.) i sorga (Sorghum bicolor).
Numer umowy: UMO-2022/45/B/NZ9/04086 Narodowe Centrum Nauki
Koordynator/kierownik projektu: dr Anna Bilska-Kos
Data rozpoczęcia:  01.03.2023 r.
Data zakończenia: 28.02.2027 r.
Wysokość finansowania: 1 399 480 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)

Cel projektu: 

Celem projektu będzie weryfikacja hipotezy zakładającej, że reakcja na chłód kukurydzy i sorga może być związana ze zmianami w ekspresji genów kodujących akwaporyny oraz poziomem i lokalizacją tych białek w komórkach korzeni badanych gatunków roślin. Ponadto, zostanie przeanalizowany udział cytoplazmatycznych jonów wapnia - uniwersalnego przekaźnika w szlaku transdukcji sygnału o stresie. W badaniach zostaną użyte dwie odmiany kukurydzy oraz dwie odmiany sorga zróżnicowane pod względem wrażliwości na chłód. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem ultranowoczesnych technik, włączając kompleksową analizę transkryptomu (sekwencjonowanie RNA) oraz proteomu (elektroforeza dwukierunkowa), immunolokalizację wybranych akwaporyn za pomocą mikroskopii konfokalnej, trójwymiarowe obrazowanie ultrastruktury komórek korzenia z wykorzystaniem systemu SBF-SEM (serial block face-scanning electron microscopy) oraz mikroanalizę rentgenowską do lokalizacji wolnych jonów wapnia w cytoplazmie komórkowej.

Pliki do pobrania: