Informacja o badaniach na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej są realizowane ze środków krajowych.

Coroczne sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej IHAR-PIB do 15 stycznia roku następnego, na podstronach poszczególnych projektów.

Rezultaty wspieranych projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.

„Wszystkie projekty wyniki 2023” 

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Selekcja genomowa pszenicy ozimej prof. dr hab. Mirosław Tyrka
PR im. I. Łukasiewicza
2 Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
3 Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek
IFR PAN
4 Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) prof. dr hab. Iwona Żur
IFR PAN
5 Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp. dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP
UP w Poznaniu
6 Molekularne aspekty procesu embriogenezy w kulturze izolowanych mikrospor pszenicy (Triticum aestivum L.) dr Monika Gajewska
US w Katowicach
7 Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
8 Występowanie Puccinia graminis na pszenicy i pszenżycie, jego zrónicowanie oraz poszukiwanie fenotypowych, molekularnych i metabolicznych markerów odporności na rdzę źdźbłową dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk
PB
9 Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluoroscencji i temperatury roślin dla modelowania optymalizacji i przyspieczenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.) prof. dr hab. inż. Stanisław M. Karpiński
SGGW w Warszawie
10 Genetyczne podłoże efektu heterozji oraz przywracania męskiej płodności u mieszańców żyta z cytoplazmą Pampa dr hab. Stefan Stojałowski
ZUT Szczecin
11 Identyfikacja mechanizmu molekularnego odporności żyta ozimego na rdzę brunatną dr hab. Kamila Nowosad, prof. uczelni
UP we Wrocławiu
12 Określenie fizjologicznych i genetycznych podstaw odporności pszenicy i jęczmienia na rozhartowywanie dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła
UR w Krakowie
13 Ukierunkowana mutageneza genów podatności na infekcje wirusowe i uzyskanie roślin jęczmienia o podniesionej odporności na BaYMV i BaMMV prof. dr hab. Wacław Orczyk
IHAR-PIB
14 Badania asocjacyjne oraz molekularne uwarunkowania odporności jęczmienia jarego na stresy środowiskowe dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
IGR PAN
15 Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f. sp. avenae dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni
UP w Lublinie
16 Analiza gemetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornościa na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.) dr hab. Agnieszka Tomkowiak, prof. UPP
UP w Poznaniu
17 Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej. prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
IGR PAN
18 Doskonalenie mapy genetycznej łubinu wąskolistnego i poszukiwanie markerów sprzężonych z cechami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i alkaloidów dr hab.Michał Książkiewicz
IGR PAN
19 Alkaloidy u łubinu wąskolistnego: zrozumienie molekularnych podstaw procesu biosyntezy i akumulacji w nasionach oraz poszukiwanie form o wysokiej zawartości alkaloidów w zielonych częściach rośliny, przy zachowaniu niskiej zawartości w nasionach dr Magdalena Kroc
IGR PAN
20 Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska, prof. UPP
UP w Poznaniu
21 Identyfikacja genów związanych z odpornością grochu na askochytozę i jej wpływ na sprawność fotosyntetyczną roślin prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
IGR PAN
22 Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera Schachtii dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
UO
23 Globalna analiza wariantów strukturalnych w genomach buraka oraz identyfikacja rejonów powiązanych z jednonasiennością i męską sterylnością prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
UR w Krakowie
24 Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku dr inż. Michał Nowak
UP w Lublinie
25 Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
IGR PAN
26 Badania nad zwiększeniem zdolności do plonowania odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) poprzez wykorzystanie źródeł odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz poszerzenie zmienności genetycznej dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
IHAR-PIB
27 Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.), z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych dr hab. Janetta Niemann, prof. UPP
UP w Poznaniu
28 Ocena interakcji ziemniaka z bakteriami Dickeya solani na poziomie fenotypowym i molekularnym - identyfikacja genów kandydujących związanych z reakcją odporności dr hab. Renata Lebecka, prof. Instytutu
IHAR-PIB
29 Poszukiwanie specyficznych reakcji warunkujacych tolerancyjność genotypów ziemniaka na wysoką temperaturę i suszę dr Dominika Boguszewska-Mańkowska
IHAR-PIB
30 Badanie zróżnicowania interakcji ziemniak-Phytopthora infestans podczas reakcji odpornościowej bulw genotypów ziemniaka posiadających wybrane geny R dr Jarosław Plich
IHAR-PIB
31 Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
IHAR-PIB
32 Genetyczne i rozwojowe aspekty plonowania i jakości surowca kozłka lekarskiego dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW
SGGW w Warszawie
33 Identyfikacja wybranych genów związanych z typem wzrostu roślin ogórka (Cucumis sativus L.) prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
SGGW w Warszawie
34 Badanie molekularnych mechanizmów odporności ogórka na najważniejsze czynniki biotyczne i abiotyczne dr Urszula Kłosińska
InHort
35 Analiza czynników wpływających na gametyczną embriogenezę u gatunków odpornych na haploidyzację dr hba. Agnieszka Kiełkowska, prof. URK
UR w Krakowie
36 Wykorzystanie somatycznej hybrydyzacji do poszerzenia zakresu zmienności wybranych roślin warzywnych dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK
UR w Krakowie
37 Charakterystyka determinant genetycznych dla wybranych cech związanych z biologią kwitnienia u buraka dwikłowego dr hab. Marek Szklarczyk, prof. URK
UR w Krakowie
38 Analiza genetycznej kontroli cechy CMS u marchwi i cebuli oraz cechy samozgodnościu kapusty dr hab. Marek Szklarczyk, prof. URK
UR w Krakowie
39 Poznanie molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzi fasoli na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne dr Marzena Nowakowska
InHort
40 Wpływ stresu suszy na zmiany w transkryptomie, morfologii i składzie chemicznym roślin chmielu i tytoniu dr Marcin Przybyś
IUNG
41 Badania nad genetycznym uwarunkowaniem wybranych cech użytkowch truskawki (powtarzanie owocowania, wielkość i jakość plonu, zdrowotność roślin) w oparciu o analizę biometryczną i molekularną dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
InHort
42 Ocena potencjału genetycznego maliny włsćiwej (Rubus ideaus L.) pod względem ważnych cech fenotypowych (zdolność do dwukrotnego owocowania, pozbiorcza trwałość owoców, bezkolcowość, samopłodność) przy zastosowaniu metod konwencjonalnych i biotechnologicznych dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
InHort
43 Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi (bezkolcowość, wielkość owoców, zawartość w owocach ekstraktu i kwasu askorbinowego) u maliny właściwej (Rubus ideaus L.) poprzez analizę transkryptomów dr Anita Kuras
InHort
44 Opracowanie markerów molekularnych dla odporności roślin porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na ważne patogeny i szkodnika dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
InHort
45 Wytwarzanie autotetraploidów borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) zdolnych do krzyżowania z borówka wysoką (V. corymbosum) oraz badanie mechanizmu molekularnego biosyntezy autocyjanów w miąższu owoców dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
InHort
46 Zastosowanie polipoidyzacji mitotycznej in vitrow indukowaniu zmienności genetycznej oraz możliwości poprawy wybranych cech użytkowch agrestu (Ribes grossularia L.) i czereśni (Prunus avium L.). dr Aleksandra Trzewik
InHort
 
47 Badania nad możliwością wytworzenia nowych genotypów owocowych drzew pestkowych z wykorzystaniem hybrydyzacji oddalonej w rodzaju Prunus r inż. Marek Szymajda
InHort
48 Analiza genetyczna wybranych genotypów brzoskwini (Prunus persica L.) z wykorzystaniem czynnikowego układu krzyżowań i markerów molekularnych r inż. Marek Szymajda
InHort
49 Tetraploidalna jabłoń jako źródło odporności na stresy biotyczne i abiotyczne – analiza mechanizmów odporności na zarazę ogniową, parcha jabłoni i suszę oraz ocena zdolności do krzyżowania dr Danuta Wójcik
InHort
50 Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wytworzenia genotypów o czerwonej barwie miąższu i zwiększonej odporności na zarazę ogniową dr inz Mariusz Lewandowski
InHort
51 Zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie sorgo z krajowych upraw dr inż. Jakub Frankowski
IWNiRZ

 

„Wszystkie projekty wyniki 2022” 

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Selekcja genomowa pszenicy ozimej prof. dr hab. Mirosław Tyrka
PR im. I. Łukasiewicza
2 Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
3 Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury dr inż. Katarzyna Juzoń-Sikora
IFR PAN
4 Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) prof. dr hab. Iwona Żur
IFR PAN
5 Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp. dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP
UP w Poznaniu
6 Molekularne aspekty procesu embriogenezy w kulturze izolowanych mikrospor pszenicy (Triticum aestivum L.) dr Monika Gajewska
US w Katowicach
7 Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
IHAR-PIB
8 Występowanie Puccinia graminis na pszenicy i pszenżycie, jego zrónicowanie oraz poszukiwanie fenotypowych, molekularnych i metabolicznych markerów odporności na rdzę źdźbłową dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk
PB
9 Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluoroscencji i temperatury roślin dla modelowania optymalizacji i przyspieczenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.) prof. dr hab. inż. Stanisław M. Karpiński
SGGW w Warszawie
10 Genetyczne podłoże efektu heterozji oraz przywracania męskiej płodności u mieszańców żyta z cytoplazmą Pampa dr hab. Stefan Stojałowski
ZUT Szczecin
11 Identyfikacja mechanizmu molekularnego odporności żyta ozimego na rdzę brunatną dr hab. Kamila Nowosad, prof. uczelni
UP we Wrocławiu
12 Określenie fizjologicznych i genetycznych podstaw odporności pszenicy i jęczmienia na rozhartowywanie dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła
UR w Krakowie
13 Ukierunkowana mutageneza genów podatności na infekcje wirusowe i uzyskanie roślin jęczmienia o podniesionej odporności na BaYMV i BaMMV prof. dr hab. Wacław Orczyk
IHAR-PIB
14 Badania asocjacyjne oraz molekularne uwarunkowania odporności jęczmienia jarego na stresy środowiskowe dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
IGR PAN
15 Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f. sp. avenae dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni
UP w Lublinie
16 Analiza gemetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornościa na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.) dr hab. Agnieszka Tomkowiak, prof. UPP
UP w Poznaniu
17 Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej. prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
IGR PAN
18 Doskonalenie mapy genetycznej łubinu wąskolistnego i poszukiwanie markerów sprzężonych z cechami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i alkaloidów dr hab.Michał Książkiewicz
IGR PAN
19 Alkaloidy u łubinu wąskolistnego: zrozumienie molekularnych podstaw procesu biosyntezy i akumulacji w nasionach oraz poszukiwanie form o wysokiej zawartości alkaloidów w zielonych częściach rośliny, przy zachowaniu niskiej zawartości w nasionach dr Magdalena Kroc
IGR PAN
20 Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska, prof. UPP
UP w Poznaniu
21 Identyfikacja genów związanych z odpornością grochu na askochytozę i jej wpływ na sprawność fotosyntetyczną roślin prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
IGR PAN
22 Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera Schachtii dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
UO
23 Globalna analiza wariantów strukturalnych w genomach buraka oraz identyfikacja rejonów powiązanych z jednonasiennością i męską sterylnością prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
UR w Krakowie
24 Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku dr inż. Michał Nowak
UP w Lublinie
25 Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
IGR PAN
26 Badania nad zwiększeniem zdolności do plonowania odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) poprzez wykorzystanie źródeł odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz poszerzenie zmienności genetycznej dr hab. Alina Liersch
IHAR-PIB
27 Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.), z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych dr hab. Janetta Niemann, prof. UPP
UP w Poznaniu
28 Ocena interakcji ziemniaka z bakteriami Dickeya solani na poziomie fenotypowym i molekularnym - identyfikacja genów kandydujących związanych z reakcją odporności dr hab. Renata Lebecka, prof. Instytutu
IHAR-PIB
29 Poszukiwanie specyficznych reakcji warunkujacych tolerancyjność genotypów ziemniaka na wysoką temperaturę i suszę dr Dominika Boguszewska-Mańkowska
IHAR-PIB
30 Badanie zróżnicowania interakcji ziemniak-Phytopthora infestans podczas reakcji odpornościowej bulw genotypów ziemniaka posiadających wybrane geny R dr Jarosław Plich
IHAR-PIB
31 Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
IHAR-PIB
32 Genetyczne i rozwojowe aspekty plonowania i jakości surowca kozłka lekarskiego dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW
SGGW w Warszawie
33 Identyfikacja wybranych genów związanych z typem wzrostu roślin ogórka (Cucumis sativus L.) prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
SGGW w Warszawie
34 Badanie molekularnych mechanizmów odporności ogórka na najważniejsze czynniki biotyczne i abiotyczne dr Urszula Kłosińska
InHort
35 Analiza czynników wpływających na gametyczną embriogenezę u gatunków odpornych na haploidyzację dr hba. Agnieszka Kiełkowska, prof. URK
UR w Krakowie
36 Wykorzystanie somatycznej hybrydyzacji do poszerzenia zakresu zmienności wybranych roślin warzywnych dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK
UR w Krakowie
37 Charakterystyka determinant genetycznych dla wybranych cech związanych z biologią kwitnienia u buraka dwikłowego dr hab. Marek Szklarczyk, prof. URK
UR w Krakowie
38 Analiza genetycznej kontroli cechy CMS u marchwi i cebuli oraz cechy samozgodnościu kapusty dr hab. Marek Szklarczyk, prof. URK
UR w Krakowie
39 Poznanie molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzi fasoli na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne dr Marzena Nowakowska
InHort
40 Wpływ stresu suszy na zmiany w transkryptomie, morfologii i składzie chemicznym roślin chmielu i tytoniu dr Marcin Przybyś
IUNG
41 Badania nad genetycznym uwarunkowaniem wybranych cech użytkowch truskawki (powtarzanie owocowania, wielkość i jakość plonu, zdrowotność roślin) w oparciu o analizę biometryczną i molekularną dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
InHort
42 Ocena potencjału genetycznego maliny włsćiwej (Rubus ideaus L.) pod względem ważnych cech fenotypowych (zdolność do dwukrotnego owocowania, pozbiorcza trwałość owoców, bezkolcowość, samopłodność) przy zastosowaniu metod konwencjonalnych i biotechnologicznych dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
InHort
43 Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi (bezkolcowość, wielkość owoców, zawartość w owocach ekstraktu i kwasu askorbinowego) u maliny właściwej (Rubus ideaus L.) poprzez analizę transkryptomów dr Anita Kuras
InHort
44 Opracowanie markerów molekularnych dla odporności roślin porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na ważne patogeny i szkodnika dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
InHort
45 Wytwarzanie autotetraploidów borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) zdolnych do krzyżowania z borówka wysoką (V. corymbosum) oraz badanie mechanizmu molekularnego biosyntezy autocyjanów w miąższu owoców dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
InHort
46 Zastosowanie polipoidyzacji mitotycznej in vitrow indukowaniu zmienności genetycznej oraz możliwości poprawy wybranych cech użytkowch agrestu (Ribes grossularia L.) i czereśni (Prunus avium L.). dr Danuta Kucharska
InHort
 
47 Badania nad możliwością wytworzenia nowych genotypów owocowych drzew pestkowych z wykorzystaniem hybrydyzacji oddalonej w rodzaju Prunus r inż. Marek Szymajda
InHort
48 Analiza genetyczna wybranych genotypów brzoskwini (Prunus persica L.) z wykorzystaniem czynnikowego układu krzyżowań i markerów molekularnych r inż. Marek Szymajda
InHort
49 Tetraploidalna jabłoń jako źródło odporności na stresy biotyczne i abiotyczne – analiza mechanizmów odporności na zarazę ogniową, parcha jabłoni i suszę oraz ocena zdolności do krzyżowania dr Danuta Wójcik
InHort
50 Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wytworzenia genotypów o czerwonej barwie miąższu i zwiększonej odporności na zarazę ogniową dr inz Mariusz Lewandowski
InHort
51 Zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie sorgo z krajowych upraw dr inż. Jakub Frankowski
IWNiRZ