Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku "Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro

Informacje ogólne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji - Roślin-Paostwowy Instytut Badawczy w Radzikowie jest beneficjentem projektu Nr UDA-POIG.01.03.02-14-019/10-00 pt. „Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku "Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro" („A method of indentifying variability in in vitro cultures”)”
Program
operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe
Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Cel projektu Uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku "Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro" („ A method of indentifying variability in in vitro cultures”) oraz zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach hodowli roślin w Polsce i za granicą. Projekt przyczyni się do realizacji szczegółowych celów PO IG, w tym priorytetu 1 i działania 1.3, zwiększenia roli nauki w gospodarce przez wdrożenie w przedsiębiorstwach hodowli roślin wynalazku będącego wynikiem prac badawczo-rozwojowych Instytutu, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw hodowlanych, wzrost konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej w dziedzinie metod zwiększania wydajności selekcji poprzez szybką i skuteczną analizę molekularną materiałów hodowlanych. Projekt odpowiada celom zapisanym w dokumentach strategicznych w odniesieniu do obszaru grupy bio.
Cele szczegółowe projektu
  1. zgłoszenia wynalazku w trybie międzynarodowym PCT do EPO
  2. zgłoszenia wynalazku w trybie Euro-PCT do EPO i walidacja patentu europejskiego w wybranych krajach Europy
  3. zgłoszenie wynalazku w ramach fazy krajowej PCT w USA
  4. zgłoszenie wynalazku w ramach fazy krajowej PCT w Australii
  5. promocja wynalazku w kraju i za granicą
  6. nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami hodowli roślin i laboratoriami
Źródło finansowania Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kwota dofinansowania 225.754 PLN
Miejsce realizacji projektu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Paostwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
05-870 Błonie
Kierownik projektu Prof. nadzw. dr hab. Piotr Bednarek
Pliki do pobrania: