Zadanie .37

Tytuł projektu:

Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian lnu (Linum usitatissimum L.) o ulepszonej jakości oraz o zwiększonej odporności na Fusarium spp. i suszę.​

Kierownik projektu:

dr S. Spasibionek

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

240 300 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr hab. K. Mikołajczyk
  • mgr inż. M. Walkowiak

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: wytworzenie materiałów wyjściowych do zastosowania w hodowli wysokoplennych form lnu o zrównoważonym stosunku zawartości kwasów linolowego (omega 6) do zawartości kwasu alfa-linolenowego (omega 3) zwiększających trwałość oleju nie pogarszających jego wartości żywieniowej, jak również wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli wysokoplennych form lnu o zwiększonej odporności na choroby grzybowe z rodzaju Fusarium spp. oraz form o zwiększonej tolerancji na suszę.

Opis zadania:

  1. Badanie kolekcji 50 odmian lnu form oleistych i włóknistych pod kątem plonowania oraz cech fenotypowych (bonitacja wschodów, oznaczanie daty początku kwitnienia, barwa kwiatów, oznaczanie daty końca kwitnienia, I wartość gospodarcza, wysokość roślin, wysokość łanu, II wartość gospodarcza, plon)  w warunkach polowych – kontynuacja badań.
  2. Badanie 20 linii hodowlanych pod kątem pod kątem cech fenotypowych i plonu, odporności na fuzariozę w prowokacyjnych warunkach polowych oraz na stres suszy w ścisłym doświadczeniu wazonowym – kontynuacja badań.
  3. Badanie zawartości tłuszczu oraz składu kwasów tłuszczowych (palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy, α-linolenowy) w nasionach 50 odmian kolekcyjnych lnu oleistego i włóknistego oraz w 20 liniach hodowlanych biorących udział w doświadczeniach polowych pod względem potencjału plonowania, odporności na fuzariozę i suszę – kontynuacja badań
Pliki do pobrania: