14 grudnia 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny JANKOWSKIEJ

19 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

19 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna)

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym
w Radzikowie   

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Joanny JANKOWSKIEJ
IIHAR-PIB Oddział w Jadwisinie Zakład Agronomii Ziemniaka
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Tytuł rozprawy:

,,Analiza zmienności oraz ocena stabilności plonowania wybranych cech
odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w różnych warunkach glebowo-klimatycznych"

,,The analysis of variability and assessment of yield stability and selected characteristics of potato
varieties (Solanum tuberosum L.) cultivated in different soil and climatic conditions." 

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew LAUDAŃSKI
Promotor sukcesor: dr hab. Dariusz R. MAŃKOWSKI prof. Instytutu
Promotor pomocniczy: dr inż. Marzena IWAŃSKA SGGW Instytut Rolnictwa
Recenzenci: 

dr hab. inż. Dariusz ZAŁUSKI prof. UWM   Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

dr hab. Bogna ZAWIEJA prof. UPP w Poznaniu  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu www.ihar.edu.pI
w zakładce,,przewody doktorskie''.
Pliki do pobrania: