12 grudnia 2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa MICHALSKIEGO

9 stycznia  2024 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna) w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

9 stycznia  2024 r. o godz. 11.00 (sala konferencyjna)

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym
w Radzikowie   

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Krzysztofa MICHALSKIEGO
IHAR-PIB w Radzikowie Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów 
o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Tytuł rozprawy:

„Opracowanie systemu oceny efektywności kompleksów nukleazy Cas9,
na przykładzie  kierunkowej mutagenezy genu ABA8’OH-1 związanego
ze spoczynkiem nasion u pszenicy i pszenżyta” - 
zbiór 3 publikacji               

Promotor: prof. dr hab. Janusz ZIMNY
Promotor pomocniczy: dr Anna LINKIEWICZ
Recenzenci: 

prof. dr hab. Rafał BARAŃSKI – UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

prof. dr hab. Grzegorz BARTOSZEWSKI – SGGW 
 
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej Instytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu www.ihar.edu.pI
w zakładce,,przewody doktorskie''.
Pliki do pobrania: