25 kwietnia 2022

Konferencja - Nowe Techniki Genomowe

 

28 kwietnia 2022 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbędzie się konferencja pt.

Nowe Techniki Genomowe - Nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno-spożywczego

na którą serdecznie zapraszamy

Konferencja organizowana jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Federację Gospodarki Żywnościowej RP oraz Polską Izbę Nasienną.

Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk. (link do pdf)

Podsumowanie konferencji

Opublikowane w kwietniu 2021 badanie Komisji Europejskiej dotyczące statusu Nowych Technik Genomowych (ang. New Genomic Techniques - “NGT”) potwierdziło, że produkty powstałe przy użyciu NGT mogą przyczynić się do tworzenia zrównoważonych systemów rolno-spożywczych, a tym samym do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii "Od pola do stołu". Komisja Europejska zwróciła również uwagę, że obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) prawodawstwo nie nadąża za rozwojem naukowym co ogranicza wykorzystanie NGT w praktyce. Nowe Techniki Genomowe pozwalają na zmianę materiału genetycznego w bardziej precyzyjny sposób, niż techniki konwencjonalne co oznacza, że mają nie tylko duży potencjał naukowy ale również aplikacyjny w hodowli roślin, produkcji żywności a nawet farmaceutyce.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP oraz Polska Izba Nasienna zorganizowali konferencję naukową pt „Nowe Techniki Genomowe – Nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno-spożywczego” która odbyła się w dniu 28.04.2022 w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie. Organizacja konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, hodowców roślin, przedstawicieli producentów żywności oraz administracji państwowej. Krajowi i zagraniczni prelegenci przedstawili tematy w obszarze: wprowadzenia do technologii i praktycznych ograniczeń ich zastosowania; wykrywania, identyfikacji oraz znakowania; legislacji oraz jej światowej harmonizacji; wyzwań dla europejskiej i polskiej hodowli wynikających ze zmian klimatycznych, wdrażania innowacji i konkurencyjności; patentowania oraz licencjonowania własności intelektualnej. Duża liczba pytań do prelegentów oraz ożywiona dyskusja w trakcie panelu ekspertów wskazuje, że NGT są aktualnie jednym z ważniejszych tematów dla szeroko rozumianego sektora rolno-spożywczego.

Podsumowując konferencję można sformułować następujące wnioski:

  • NGT w porównaniu do powszechnie stosowanych technologii mają duży potencjał aplikacyjny,
  • na całym Świecie wzrasta liczba prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze NGT.
  • na rynkach Świata znajdują się nieliczne produkty NGT wiele jest już na etapie zaawansowanych prac badawczych i przygotowania do wdrożenia,
  • polskie firmy hodowlane są zainteresowane wykorzystaniem innowacyjnych technologii w swoich programach hodowlanych,
  • producenci żywności wykazują zainteresowanie wykorzystaniem produktów wytworzonych z roślin uzyskanych za pomocą innowacyjnych metod hodowli,
  • w UE należy wypracować regulacje, które umożliwią praktyczne korzystanie z NGT oraz zapewnią wymagane bezpieczeństwo i harmonizację zasad,
  • NGT mogą przyczynić się do zrównoważonej produkcji żywności w warunkach globalnych zmian klimatycznych oraz zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych.

Liczymy, że to spotkanie przyczyni się do większego zaangażowania różnych interesariuszy (np. unijnych i krajowych organów publicznych, hodowców, rolników, podmiotów gospodarczych z sektora rolno-spożywczego, środowisk akademickich i naukowych oraz organizacji pozarządowych) do merytorycznej dyskusji oraz zrozumienia aktualnie prowadzonych działań w UE w obszarze NGT. Jest to niezbędne aby wspólnie z innymi krajami wypracować korzystne dla UE regulacje w tym obszarze. Ogłoszone w dniu 29.04.2022 przez KE publiczne konsultacje pt „Prawodawstwo dotyczące roślin wytwarzanych przy użyciu niektórych nowych technik genomowych” są szansą abyśmy mieli wpływ na aktualnie wypracowywane w UE rozwiązania.

Galeria zdjęć: ( 14 )
Pliki do pobrania: