Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.