Oddział w Boninie

W ramach środków KPO jest realizowana inwestycja pn. „Laboratorium fenotypowania i genomiki funkcjonalnej odmian ziemniaka” (umowa nr IHAR-KPOD.01.19-IP.04-0042/23), która obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Budowa szklarni do badań fenotypowych i hodowlanych w zakresie odporności odmian ziemniaka na stresy biotyczne i abiotyczne.
  2. System do fenotypowania odmian ziemniaka w warunkach szklarniowych i polowych.
  3. Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń na potrzeby nowego Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej Ziemniaka.
  4. Zabezpieczenie przygotowania i realizacji projektu od strony formalno-prawnej oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Kwota wsparcia netto na wymienione działania wynosi 12 719 747,40 zł.