Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA KOTARSKA, WOJCIECH DZIEMIANOWICZ, ANNA ŚWIERCZYŃSKA Znaczenie przemysłowe kukurydzy uwarunkowane zawartością skrobi w ziarnie
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JOLANTA KOWALSKA Zróżnicowane nawożenie krzemem pszenicy jarej w systemie ekologicznym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ARTUR KOZERA, WITOLD SZCZEPANIAK, TOMASZ MIKULSKI, MARCIN PUŚLEDNIK Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną czterech odmian rzepaku ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARIA KOZIOŁ, ADAM MAZUR Zmienność plonowania i cech użytkowych odmian soi w latach 2014–2018 oraz rekomendacja odmian dla województwa podkarpackiego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 DANUTA LESZCZYŃSKA, PIOTR KOSTIW Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie jęczmienia ozimego mieszańcowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JOLANTA MADEJSKA Doświadczenia ekologiczne realizowane z roślinami rolniczymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Wartość siewna kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej przechowywanego w magazynie nasiennym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, DOROTA JASIŃSKA, MAGDALENA ANIOŁA, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, MONIKA JANASZEK-MAŃKOWSKA, MAŁGORZATA R. CYRAN, WIOLETTA M. DYNKOWSKA Jedno- i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w Stacji Hodowli Roślin Nagradowice Poznańskiej Hodowli Roślin, badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w latach 2017–2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 RUSLAN MONICH, LYUDMYLA KOBA, ARTEM TARANENKO, MAGDALENA SKÓRKA Innowacyjne otoczkowanie nasion szansą na ochronę nasion soi i zwiększenie poziomu plonowania
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MIROSŁAW NOWAKOWSKI, MARCIN ŻUREK, ŁUKASZ MATYKA, MARIA DOMINIAK Zdrowotność i plony wybranych odmian buraka cukrowego na stanowisku zasiedlonym przez Rhizoctonia solani i Aphanomyces cochlioides
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KAMILA NOWOSAD Ocena porażenia mączniakiem prawdziwym materiałów hodowlanych żyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDWARD S. GACEK, AGNIESZKA OSIECKA Inicjatywa Białkowa COBORU w latach 2017 i 2018 — wdrożenie i upowszechnienie oraz promocja gatunków bobowatych grubonasiennych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA PANASIEWICZ, AGNIESZKA FALIGOWSKA, GRAŻYNA SZYMAŃSKA, JERZY SZUKAŁA, WIESŁAW KOZIARA, KAROLINA RATAJCZAK Efekty stosowania hydrożelu w uprawie grochu siewnego (Pisum sativum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 GRAŻYNA PODOLSKA Wykorzystanie azotu przez odmiany pszenicy ozimej w zależności od czynników agrotechnicznych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JUSTYNA REJMANIAK, MAGDALENA PAWLAK, GWIDON TRATWAL Plonowanie łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego w doświadczeniach ekologicznych w porównaniu z tradycyjną uprawą w doświadczeniach PDO
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 WOJCIECH RYBIŃSKI, JAN BOCIANOWSKI, ROBERT RUSINEK, KATARZYNA PANKIEWICZ, ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS, CZESŁAWA NAWROT Zmienność parametrów plonowania, geometrii nasion i ich odporności na obciążenia mechaniczne u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAŁGORZATA STRZELCZYK, MAGDALENA CHUDY, EWA PRZYDANEK, EWA PIECHOCKA, WANDA BESTRZYŃSKA, GRZEGORZ OLESZAK, KRZYSZTOF RYBAK Nasiennictwo odmian roślin włóknistych i zielarskich wyhodowanych w IWNiRZ Poznań
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWA SZPUNAR-KROK, MICHAŁ NOWORÓL, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA PAWLAK Reakcja odmian pszenicy ozimej na wzrost intensywności technologii produkcji
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TOMASZ SZYMAŃSKI, MARCIN PUŚLEDNIK, TOMASZ MIKULSKI Porównanie plonu oraz ważniejszych cech rolniczo-użytkowych form jarych i ozimych grochu siewnego (Pisum sativum l.) w latach 2015–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, EWA BEDNARCZYK, EDWARD ARSENIUK, EDWARD WITKOWSKI, KRYSTYNA WITKOWSKA, ADA BOGUSŁAWSKA, DOMINIKA DWOJAK, JAROSŁAW BOJARCZUK, URSZULA WOŹNA-PAWLAK, RÓŻA MAZUR, MICHAŁ ROKICKI, MAREK ZAJĄC, PRZEMYSŁAW MATYSIK, ZYGMUNT NITA, BARBARA ŻMIJEWSKA, KAROL MARCINIAK, BOGUSŁAWA ŁUGOWSKA, ZOFIA BANASZAK, TERESA SIKORA, MARIA BOGACKA, JERZY BOGACKI, MIROSŁAW POJMAJ, TOMASZ ADAMCZYK, ANDRZEJ BICHOŃSKI, TADEUSZ DRZAZGA, JERZY KUD Zmienność i genetyczne uwarunkowanie ważnych cech rolniczych oraz korelacje fenotypowo-genotypowe pomiędzy nimi u odmian i rodów pszenicy ozimej badanych na 2 poziomach agrotechniki w latach 2015–2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BEATA TATAROWSKA, JAROSŁAW PLICH, BOGDAN FLIS Zwiększenie wydajności i konkurencyjności ekologicznej hodowli roślin (ECOBREED)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 JAROSŁAW WILK, PAWEŁ DOPIERAŁA Skuteczność działania regulatorów wzrostu i ich wpływ na plonowanie żyta ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARCIN WŁODARCZYK, JADWIGA CIEPIELSKA Ocena stabilności plonowania odmian gatunków bobowatych grubonasiennych testowanych w doświadczeniach PDO na terenie województwa dolnośląskiego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 DAGMARA BRONISZ, TADEUSZ OLEKSIAK, BARBARA WIEWIÓRA, ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA Jakość materiału siewnego zbóż ozimych stosowanego przez rolników w 2018 roku
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA CIEPLICKA Wpływ warunków pogodowych w Hodowli Roślin Smolice na plonowanie odmian jęczmienia jarego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 AGNIESZKA MACIEJEWSKA, EDWARD ARSENIUK Ocena patogeniczności polskich izolatów bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus na przełomie lat 2005–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KATARZYNA STELMACH, KORNELIA KWOLEK, DARIUSZ GRZEBELUS Analiza ekspresji genu kandydującego DCAF1, związanego z kształtem korzenia marchwi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 DOMINIKA PIASKOWSKA, PAWEŁ CZ. CZEMBOR, MAGDALENA RADECKA-JANUSIK Selekcja molekularna genu Fhb1 odporności na fuzariozę kłosa w trzech populacjach mieszańcowych pszenicy ozimej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KAMIL PROKOPIUK 1 GRZEGORZ ŻUREK, PIOTR KRZYWICKI, AGNIESZKA KASPRZYCKA, HANNA NOWAK Biomasa odpadowa z trawników miejskich, jako substrat do produkcji biogazu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MONIKA URBANIAK, SILVIO UHLIG, ŁUKASZ STĘPIEŃ Spektrofotometryczna charakterystyka naturalnie występujących bowerycyn i boweniatyn produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PRZEMYSŁAW WERECKI, MARTA DMOCHOWSKA-BOGUTA, ANNA NADOLSKA-ORCZYK, WACŁAW ORCZYK Znaczniki typów odporności pszenicy warunkowanej przez wybrane geny odporności
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA WLAZŁO, MAGDALENA ŚWIĘCICKA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA Geny ScBx1 i ScIgl — współpracownicy czy współzawodnicy?
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWELINA ŻMIJEWSKA, ANNA M. LINKIEWICZ, SŁAWOMIR SOWA, JAROSŁAW NOWOSIELSKI, MAGDALENA ŻURAWSKA-ZAJFERT, KATARZYNA GRELEWSKA-NOWOTKO, JANUSZ ZIMNY Zastosowanie modelu shift log do oceny tempa rozpadu białka Cry1Ab w glebie
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARCIN BARAN, MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANNA TRATWAL Platforma Sygnalizacji Agrofagów — narzędzie wspomagające naukę i praktykę rolniczą
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 LECH BOROS, ANNA WAWER, KRYSTYNA BORUCKA Poziom i stabilność plonowania odmian soi o różnej wczesności w zróżnicowanych warunkach agro-klimatycznych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KRYSTYNA BORUCKA, LECH BOROS Zmienność populacji grzyba Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Brioso et Cav. w Polsce w latach 2007–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAŁGORZATA R. CYRAN, KRZYSZTOFA SNOCHOWSKA, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Wysokocząsteczkowe arabinoksylany ziarna pszenicy: zawartość, masa cząsteczkowa oraz związek z poziomem lepkości ekstraktu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PAWEŁ CZ. CZEMBOR, MAGDALENA RADECKA-JANUSIK Pokrewieństwo genetyczne europejskich odmian pszenicy ozimej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PAWEŁ CZ. CZEMBOR, MAGDALENA RADECKA-JANUSIK, GRZEGORZ CZAJOWSKI Postulowanie genów odporności na rdzę liściową (Puccinia triticina) wśród europejskich odmian pszenicy ozimej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARTA DMOCHOWSKA-BOGUTA, PRZEMYSŁAW WERECKI, YULIYA YANUSHEVSKA, ANNA NADOLSKA-ORCZYK, WACŁAW ORCZYK Odporność roślin dorosłych pszenicy na rdzę brunatną (Puccinia triticina)
PDF