Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MARIUSZ LEWANDOWSKI, SYLWIA KELLER-PRZYBYŁKOWICZ, MAŁGORZATA KORBIN, EDWARD ŻURAWICZ Analiza genetyczna i molekularna wybranych genotypów jabłoni (Malus domestica) dla skrócenia okresu juwenilnego i poprawy jakości owoców
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAŁGORZATA PODWYSZYŃSKA, MONIKA MARKIEWICZ, IWONA SOWIK, AGNIESZKA WOJTANIA, KRZYSZTOF KLAMKOWSKI, AGATA BRONIAREK-NIEMIEC, DOROTA KUCZYŃSKA, TADEUSZ MALINOWSKI, JOANNA PUŁAWSKA Indukowanie zmienności genetycznej jabłoni na drodze poliploidyzacji in vitro oraz ocena fenotypowa i genetyczna uzyskanych poliploidów w odniesieniu do diploidalnych form wyjściowych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAREK SZYMAJDA, BOGUSŁAWA IDCZAK, ANITA KURAS, MAŁGORZATA KORBIN, EDWARD ŻURAWICZ Hybrydyzacja oddalona gatunków Prunus cerasifera (ałycza), Prunus armeniaca (morela), Prunus salicina (śliwa japońska), Prunus domestica (śliwa domowa) w celu zwiększenia bioróżnorodności genetycznej w obrębie rodzaju Prunus
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Dariusz R. Mańkowski Dzień Młodego Naukowca w 2018 roku w IHAR — PIB w Radzikowie
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Sandra Cichorz, Małgorzata Malicka, Kamilla Kużdowicz, Barbara Skibowska, Maria Gośka Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod w doskonaleniu materiałów hodowlanych buraka cukrowego (Beta vulgaris L.)
W niniejszym doniesieniu zostały zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia w zakresie zagadnień badawczych realizowanych w Pracowni Cytogenetyki i Metodyki Hodowli, Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych Oddziału IHAR-PIB w Bydgoszczy. Obejmują one: produkcję podwojonych haploidów, ochronę zasobów genowych, ocenę i selekcję genotypów odpornych na grzyb Cercospora beticola Sacc. oraz identyfikację genotypów w kierunku tolerancji na stres suszy w materiałach hodowlanych buraka cukrowego (Beta vulgaris L.).
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Katarzyna Franke, Grzegorz Gryń, Lidia Michałowska, Mateusz Nowakowski Metody badawcze stosowane w pracach dotyczących ograniczania występowania populacji Globodera rostochiensis w glebie
Mątwik ziemniaczany i mątwik agresywny to dwa nicienie tworzące cysty na korzeniach ziemniaka. Zarówno w Polsce jak i w wielu innych państwach posiadają status organizmów kwarantannowych. Obecność mątwika ziemniaczanego może powodować straty w plonie bulw sięgające 50–80%. Metody zwalczania mątwika można podzielić na trzy grupy: agrotechniczną, biologiczną i chemiczną. Pozyskane wyniki będą stanowiły podstawę opracowania zaleceń dla rolników, które usprawnią eliminację szkodnika.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Agnieszka Dobrzycka, Joanna Wolko, Jan Bocianowski, Kamila Nowosad Charakterystyka zmienności fenotypowej linii DH oraz mieszańców rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod względem cech struktury plonu
Podczas hodowli jakościowej rzepaku (Brassica napus L.), najważniejszym etapem otrzymywania mieszańców heterozyjnych, charakteryzujących się wysokim plonem oraz dobrymi cechami jakościowymi, jest dobór zróżnicowanych linii rodzicielskich o dużym dystansie genetycznym. Celem niniejszych badań była ocena zmienności wybranych cech plonotwórczych w populacji linii podwojonych haploidów (DH) oraz dwóch populacjach mieszańców, wytworzonych przy użyciu linii CMS ogura. Obserwacje fenotypowe obejmowały analizę: długości kwitnienia, wysokości roślin, liczby rozgałęzień na roślinie, liczby łuszczyn na roślinie, długości łuszczyn, liczby nasion w łuszczynie, masy tysiąca nasion i zawartości tłuszczu w nasionach. Dla ocenionych wartości powyższych parametrów przeprowadzono analizę wariancji oraz analizę korelacji, z uwzględnieniem podziału na grupy obiektów.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Joanna Wolko, Agnieszka Dobrzycka, Jan Bocianowski Ocena efektu heterozji cech struktury plonu mieszańców pojedynczych i mieszańców trójliniowych rzepaku (Brassica napus L.)
Rzepak ozimy (Brassica napus L.) jest jedną z najważniejszych roślin oleistych w Polsce i na świecie. Wykorzystanie efektu heterozji poprzez hodowlę odmian mieszańcowych pozwala na zwiększenie plenności rzepaku. Celem niniejszej pracy była ocena efektu heterozji w dwóch populacjach mieszańców rzepaku ozimego. Na posterze zaprezentowano efekt heterozji występujący u mieszańców dla wysokości roślin, długości łuszczyn, liczby nasion w łuszczynie i masy tysiąca nasion. Efekt heterozji mieszańców pojedynczych obliczono względem średniej rodziców (linia DH i linia CMS), a mieszańców trójliniowych — względem średniej dwóch rodziców „bezpośrednich” (mieszaniec CMS/DH i linia Rfo) oraz względem średniej trzech rodziców „pośrednich” (linia DH, linia CMS i linia Rfo). Badane mieszańce wykazywały zarówno dodatni, jak i ujemny wysoce istotny efekt heterozji pod względem badanych cech.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Katarzyna Gacek, Iwona Bartkowiak-Broda, Laurencja Szala, Teresa Cegielska-Taras, Philipp E. Bayer, David Edwards, Jacqueline Batley, Steven Penfield Identyfikacja genetycznych podstaw procesu kiełkowania w nasionach rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem mapowania genetycznego
Badano populację mapującą rzepaku ozimego złożoną z 78 linii podwojonych haploidów uzyskanych z mieszańców pochodzących ze skrzyżowania linii różniących się siłą kiełkowania. Siła kiełkowania nasion była automatycznie rejestrowana co 30 min przy pomocy aparatu fotograficznego umieszczonego w minikomputerze Raspberry Pi. Zdjęcia przeanalizowano przy pomocy oprogramowania stworzonego w John Innes Centre. W kolejnym etapie wykorzystując metodę sekwencjonowania całego genomu (Illumina® HiSeq) wszystkich linii populacji mapującej zidentyfikowano polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNPs) w tych liniach. Dane te posłużą do mapowania genetycznego i identyfikacji genów regulujących proces kiełkowania.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Aleksandra Pietrusińska, Monika Żurek, Dariusz Mańkowski Poszukiwanie źródeł odporności na stresy biotyczne w dawnych odmianach i populacjach miejscowych pszenic i pszenżyta
Sprostanie wzrastającemu popytowi na zboża wymaga wyhodowania odmian wysoko plonujących, odpornych na wzrastającą presję ze strony czynników stresowych. Zubożenie puli genowej nowoczesnych odmian zbóż spowodowało zwrócenie zainteresowania naukowców i hodowców na inne potencjalne źródła genów odporności. Dawne odmiany oraz populacje miejscowe zbóż są jednym z perspektywicznych źródeł pozyskiwania genów odporności. Charakteryzują się one dużą różnorodnością morfologiczną, użytkową i genetyczną. Celem przedstawionych prac była charakterystyka pod kątem możliwości pozyskania z dawnych odmianach i populacji miejscowych, efektywnych i trwałych źródeł odporności na mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Przy wykorzystaniu selekcji fenotypowej wytypowano obiekty charakteryzujące się reakcją wrażliwości lub odporności na zastosowane izolaty różnicujące z różnych regionów kraju. W celu opisania zróżnicowania pomiędzy badanymi liniami / odmianami oraz izolatami mączniaka prawdziwego przeprowadzono analizy statystyczne.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Renata Orłowska, Katarzyna Anna Pachota, Joanna Machczyńska, Agnieszka Niedziela, Janusz Zimny, Piotr Tomasz Bednarek Zastosowanie metody Taguchiego do poprawy efektywności androgenezy w zbożowych kulturach in vitro
W zbożowych kulturach in vitro jednym z najtrudniejszych problemów do przezwyciężenia w trakcie produkcji podwojonych haploidów (DH) jest albinizm. Wydaje się, że dość skutecznym sposobem redukowania albinizmu jest dobór odpowiedniego czynnika stresowego w połączeniu ze zbalansowanym składem pożywek. W prezentowanej pracy zastosowano suplementację pożywek jonami miedzi i srebra (CuSO4, AgNO3) oraz modulowano czas kultur na pożywkach indukujących dla trzech gatunków zbóż: jęczmienia (Hordeum vulgare L.), pszenicy (Triticum aestivum L.) oraz pszenżyta (x Triticosecale spp. Wittmack ex A. Camus 1927). Zastosowanie metody Taguchiego pozwoliło na ograniczenie liczby eksperymentów oraz umożliwiło zoptymalizowanie warunków prowadzenia kultur in vitro, co ostatecznie wpłynęło na poprawę ilości zielonych regenerantów u wszystkich zastosowanych gatunków.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Wioletta M. Dynkowska, Małgorzata R. Cyran Substancje bioaktywne form wyjściowych pszenicy do hodowli nowych odmian w aspekcie produkcji żywności funkcjonalnej — wpływ warunków suszy w sezonie wegetacyjnym 2015 roku
Substancje bioaktywne, posiadające zdolność modyfikowania funkcji fizjologicznych i metabolicznych organizmu, stanowią obszar coraz większego zainteresowania w kontekście ochrony zdrowia. Oceniono 45 linii pszenicy ozimej ze zbioru 2015 roku, których wegetacja przebiegała w warunkach suszy w sześciu różnych lokalizacjach stacji hodowli roślin. Stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy zawartością arabinoksylanów rozpuszczalnych oraz ich indeksem masy cząsteczkowej a lepkością wodnego ekstraktu. Stres suszy powodował wzrost długości łańcuchów arabinoksylanów rozpuszczalnych.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Mateusz Przyborowski, Sebastian Gasparis, Wacław Orczyk, Anna Nadolska-Orczyk Optymalizacja metod detekcji mutacji w genie Nud indukowanej przez technologię CRISPR/Cas9 w jęczmieniu zwyczajnym (Hordeum vulgare L.)
Celem pracy był wybór optymalnej metody detekcji mutacji w genie Nud indukowanej z wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9 w jęczmieniu zwyczajnym. Testowano cztery powszechnie wykorzystywane techniki genotypowania: polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), trawienie enzymatyczne przy użyciu endonukleazy I z bakteriofaga T7, wysokorozdzielczą krzywą topnienia produktu reakcji łańcuchowej polimerazy (HRM-PCR) oraz sondy molekularne. W toku prowadzonych prac stwierdzono, że najkorzystniejszym sposobem wykrywania mutacji indukowanej techniką CRISPR/Cas9 jest metoda oparta o sondy molekularne. Daje ona jednoznaczne i powtarzalne wyniki ale jednocześnie wymaga użycia zawansowanej aparatury.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Grzegorz Czajowski, Paweł Czembor Wirulencja populacji Puccinia triticina sprawcy rdzy brunatnej na pszenicy i pszenżycie w Polsce w latach 2016–2017
Badaniami objęto grupę 97 jednozarodnikowych izolatów patogenu, zebranych z różnych odmian pszenicy i pszenżyta na terenie Polski. Analizę wirulencji wykonano w oparciu o zestaw blisko-izogenicznych linii pszenicy, które zawierają pojedyncze, znane geny odporności Lr. Zaobserwowano, że większość izolatów pochodzących z pszenżyta posiadało wirulencję wobec trzech genów Lr. Natomiast wśród izolatów pochodzących z pszenicy przeważały izolaty wirulentne wobec innych trzech genów Lr.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Monika Żurek, Piotr Ochodzki, Roman Warzecha Wykorzystanie właściwości allelopatycznych sorga (Sorghum bicolor) w ograniczaniu zachwaszczenia zbóż
Ograniczanie konkurencyjności chwastów metodami mechanicznymi (pielniki, pielenie ręczne) jest procesem czasooraz kosztochłonnym. Allelopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które wpływają na wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu. Jedną z roślin o najsilniejszym potencjale allelopatycznym jest, należące do rodziny wiechlinowatych, sorgo. Celem przeprowadzonych badań było określenie potencjału allelopatycznego wybranych form (odmian) sorga oraz przydatności wyciągu wodnego z sorga (Sorghum bicolor) jako bioherbicydu w ograniczeniu zachwaszczenia w uprawie ekologicznej zbóż (kukurydzy, pszenicy, pszenżyta), w naszych warunkach klimatycznych.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Urszula Piechota, Paweł Czembor, Jerzy H. Czembor Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia
Przedstawiono badania nad określenie uwarunkowania genetycznego odporności na mączniaka prawdziwego czterech linii jęczmienia jarego. Badane linie wykazały odmienny profil reakcji na zastosowane izolaty, co wskazuje na obecność nowych nieznanych genów odporności. Wykazano że lokalne odmiany jęczmienia są potencjalnym źródłem efektywnej odporności.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Przemysław Werecki, Marta Dmochowska-Boguta, Anna Nadolska- Orczyk, Wacław Orczyk Znaczniki typów odporności pszenicy na Puccinia triticina
Celem pracy było wskazanie różnic pomiędzy odpornością rasowo-specyficzną i rasowo-niespecyficzną, by ocena odporności polowej badanej linii hodowlanej mogła być uzupełniona o dane wskazujące na typ odporności. Materiałem do badań była pszenica podatna odmiany Thatcher (Tc) oraz 5 linii izogenicznych z genami warunkującymi określony, znany typ odporności. Oceniano typy infekcji w siewkach i roślinach dorosłych. Na podstawie obserwowanych różnic można dokonać wstępnej selekcji roślin z odpornością rasowo-niespecyficzną typu APR.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Sylwiana Nowicka, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak Skuteczność wybranych herbicydów w uprawie sorga
Sorgo po pszenicy, kukurydzy, ryżu oraz jęczmieniu zajmuje piątą pozycję pod względem powierzchni upraw zbóż na świecie. Sorgo w początkowej fazie cechuje się powolnym wzrostem, co powoduje, że przez pewien czas międzyrzędzia pozostają niezakryte i w konsekwencji stwarza odpowiednie warunki do szybkiego wzrostu i rozwoju chwastów. Celem prowadzonych badań była ocena skuteczności i selektywności wybranych herbicydów stosowanych w uprawie sorgo na terenie Wielkopolski.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Jarosław Haremza Wybrane metody hodowlane wykorzystywane przez DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz oczekiwania spółki wobec polskich naukowców
W pracy syntetycznie przedstawiono działalność hodowlaną spółki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. Wskazano zakres prowadzonych prac jak i możliwości nawiązania współpracy z nauką. przedstawiono metody i techniki stosowane przez spółkę w pracach hodowlanych.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Sandra Cichorz, Maria Gośka Wieloletnie trawy z rodzaju Miscanthus Anderss. — przykłady prac własnych
Podsumowano najważniejsze osiągnięcia dotyczące cytogenetycznej i molekularnej charakterystyki wybranej puli genotypów miskanta chińskiego, cukrowego oraz olbrzymiego uzyskanych w Pracowni Cytogenetyki i Metodyki Hodowli, Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych, Oddziału IHAR — PIB w Bydgoszczy.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Ewelina Żmijewska Badania nad bezpieczeństwem GMO
Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej rośliny zmodyfikowane genetycznie, przed wprowadzeniem na rynek muszą zostać ocenione pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i środowiska. Jedyną rośliną GM, autoryzowaną do uprawy w Unii Europejskiej jest kukurydza MON810. Zawiera ona gen cry1Ab z bakterii glebowej Bacillus thuringensis, warunkujący ekspresję białka Cry1Ab. Kukurydza jest często uprawiana w monokulturze, istnieje więc ryzyko akumulacji białka Cry1Ab w glebie w wyniku wieloletniej uprawy.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Damian Gołębiewski, Danuta Boros, Kinga Gołębiewska, Anna Fraś Potencjał odżywczy i bioaktywny odmian owsa zwyczajnego
Badania miały na celu charakterystykę składu chemicznego ziarna oplewionego i obłuszczonego, a także ocenę wpływu warunków uprawy na cechy fizykochemiczne odmian owsa zwyczajnego. Materiałem badawczym było ziarno oplewione i obłuszczone 22 odmian owsa, a także 3 odmian form nagich, z kolekcji HR Strzelce. W materiale oznaczono udział plewki, składniki mineralne, białko, lipidy ogółem, oligocukry, kaloryczność, skrobię strawną, nieskrobiowe polisacharydy z podziałem na frakcję rozpuszczalną i nierozpuszczalną, β-glukan oraz ligninę Klasona.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Aneta Jarecka, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek, Wacław Jarecki Reakcja odmian pszenicy jarej na zróżnicowany poziom intensywności technologii produkcji
W badaniach oceniono reakcję odmian pszenicy jarej na dwa zróżnicowane poziomy intensywności technologii uprawy. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2013–2015 na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie. Uzyskane wyniki badań wykazały, że intensywny poziom technologii produkcji powodował wzrost plonu ziarna pszenicy o 1,6 t·ha-1, w porównaniu do plonu uzyskanego w technologii średnio intensywnej. Wzrost plonu ziarna pszenicy uprawianej według technologii intensywnej w odniesieniu do technologii średnio intensywnej wynikał z większej liczby kłosów na jednostce powierzchni. Odmiany pszenicy jarej różniły się poziomem plonowania oraz wartością elementów składowych plonu. Największy plon ziarna uzyskała odmiana KWS Torridon, a najmniejszy Izera. Odmiana Izera, KWS Torridon i Tybalt uzyskały największą obsadę kłosów na jednostce powierzchni, z kolei odmiana Parabola uzyskała największą masę 1000 ziaren, a największą liczbę ziaren z kłosa uzyskała odmiana KWS Torridon.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 287 Krystyna Zarzyńska, Dominika Boguszewska-Mańkowska, Piotr Barbaś Współczynnik plonowania odmian ziemniaka uprawianych w dwóch systemach produkcji
Badania przeprowadzono w latach 2014–2016 w dwóch miejscowościach w Polsce: Stacja Doświadczalna IUNG w Osinach na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego i w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie na glebie kompleksu żytniego słabego. Ziemniaki uprawiano w obu miejscowościach w dwóch systemach produkcji — ekologicznym i integrowanym. W badaniach oceniano 6 odmian ziemniaka należących do dwóch grup wczesności — wczesnych i średnio wczesnych. W pełni rozwoju roślin określano ich masę nadziemną, a w czasie zbioru wielkość plonu. Współczynnik plonowania określano jako udział masy bulw w całej masie nadziemnej i podziemnej. Stwierdzono, że na współczynnik plonowania roślin ziemniaka największy wpływ miał czynnik odmianowy. System produkcji i warunki glebowo-klimatyczne nie wpłynęły na wielkość tego wskaźnika. Zakres współczynnika plonowania był szeroki i wynosił w zależności od odmiany, warunków środowiska i systemu produkcji od 50 do 83%, co oznacza, że w sprzyjających warunkach aż 83% asymilatów może być ulokowane w bulwach
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 Komitet Organizacyjny KONFERENCJA NAUKOWA - CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW GENOWYCH DLA HODOWLI ROŚLIN
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 Komitet Organizacyjny Program Konferencji
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JERZY H. CZEMBOR, GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, SYLWIA WŁODARCZYK, WIESŁAW PODYMA Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce 2015–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI Ewolucja priorytetów gromadzenia i zachowania zasobów genowych traw przez Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy w latach 1971–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MARCIN BEZA Działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca w zakresie zachowania leśnych zasobów genowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JERZY LISEK Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 GRZEGORZ HODUN, MAŁGORZATA HODUN Dawne odmiany jabłoni w zachodniej części województwa wielkopolskiego — ekspedycje i ochrona pozyskanych genotypów
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 DENISE F. DOSTATNY, GRZEGORZ KLOC Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JERZY NAWRACAŁA, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 PAWEŁ CHMIELARZ, JAN SUSZKA, BARBARA BUJARSKA-BORKOWSKA, ANDRZEJ LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ WAWRZYNIAK, SZYMON KOTLARSKI, TERESA HAZUBSKA-PRZYBYŁ, MONIKA LITKOWIEC, BEATA PLITTA-MICHALAK, MARCIN MICHALAK Możliwości gromadzenia leśnych zasobów genowych w warunkach ex situ
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANDRZEJ LEWANDOWSKI, BŁAŻEJ WÓJKIEWICZ, MONIKA LITKOWIEC Pilna potrzeba ochrony zasobów genowych topoli czarnej (Populus nigra L.) w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 AGNIESZKA BUŃKOWSKA Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MARCIN PELC Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw w trzyleciu w ramach Programu Wieloletniego 1.2 MRiRW, IHAR — PIB w ZDOO w Lisewie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 BARTOSZ TOMASZEWSKI Chronione i zagrożone gatunki w kolekcji roślin łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR — PIB w Bydgoszczy
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JOANNA JASKULSKA, EWA KAZIMIERCZAK-GRYGIEL, ALICJA KOLASIŃSKA Gromadzenie zasobów genowych roślin rzadkich i zagrożonych oraz CITES w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 KONRAD WOLIŃSKI, MACIEJ NIEDZIELSKI, WIESŁAW PODYMA Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie
PDF