Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANDRZEJ DOROSZEWSKI, TOMASZ JÓŹWICKI, ELŻBIETA WRÓBLEWSKA Częstość występowania suszy rolniczej w Polsce w uprawie ziemniaka
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KINGA GOŁĘBIEWSKA, DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, DANUTA BOROS Wpływ odmiany na zróżnicowanie zawartości składników włókna pokarmowego w śrucie rzepakowej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TOMASZ GÓRAL, HALINA WIŚNIEWSKA, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, MACIEJ MAJKA Ocena podatności rodów hodowlanych pszenicy ozimej na fuzariozę kłosów w doświadczeniach infekcyjnych prowadzonych latach 2014–2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARLENA GZOWSKA, ANNA FRAŚ, BARTOSZ RUDZKI, PAWEŁ DOPIERAŁA, TOMASZ SCHWARZ, DANUTA BOROS Żyto mieszańcowe jako komponent mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAGDALENA JAKUBOWSKA, KAROL TORZYŃSKI, KAMILA ROIK, JAN BOCIANOWSKI Podatność odmian buraka cukrowego na występowanie mszyc i przędziorków w latach 2015–2018
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 DOROTA JASIŃSKA, URSZULA WOŹNA-PAWLAK, RÓŻA MAZUR, MAGDALENA ANIOŁA, BOGUMIŁA KIELISZKOWSKA Ocena odporności odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na porastanie
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ALICJA MACKO-PODGÓRNI, ANETA ŁUKASIEWICZ, KORNELIA KWOLEK, MAGDALENA KLIMEK-CHODACKA, DARIUSZ GRZEBELUS, RAFAŁ BARAŃSKI Zmiany transkryptomu marchwi w odpowiedzi na stres zasolenia
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR OCHODZKI, ROMAN WARZECHA, MONIKA ŻUREK, TADEUSZ SZYMAŃCZAK, WANDA CHOJNACKA, ANNA FARYN, PAWEŁ WÓJCICKI, KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Wpływ chemicznego i biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki na zawartość mikotoksyn w ziarnie kukurydzy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MARCIN PRZYBYŚ, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA, URSZULA SKOMRA Wiroidy HSVd, CBCVd, AFCVd — nowe zagrożenia dla uprawy chmielu w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, MIROSŁAW TYRKA Mapowanie genu odporności na rdzę brunatną Lr55 w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KAMILA ROIK, ANNA TRATWAL, PAWEŁ DOPIERAŁA, JAN BOCIANOWSKI Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz (Claviceps purpurea) i zminimalizowanie zanieczyszczenia ziarna żyta alkaloidami
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 RENATA SŁOMNICKA, HELENA OLCZAK-WOLTMAN, GRZEGORZ BARTOSZEWSKI Porównanie profili transkrypcyjnych dwóch linii ogórka (Cucumis sativus L.) różniących się podatnością na bakteryjną kanciastą plamistość we wczesnych stadiach tej choroby
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA SOWA, ANETA KOROLUK, EWELINA MAREK, JOANNA TOPOROWSKA Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową owsa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS, MICHAŁ STARZYCKI, GRZEGORZ BUDZIANOWSKI, MICHAŁ STEFANOWICZ, ROMUALD BILIŃSKI, MIROSŁAWA DABERT Badania patogeniczności Sclerotinia sclerotiorum izolowanych z pojedynczych łodyg rzepaku, z zastosowaniem indykatora pH
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MICHAŁ STARZYCKI, ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS, PIOTR KAMIŃSKI, WOJCIECH RYBIŃSKI Plonowanie mieszańców międzygatunkowych z plemienia Brassiceae DC. i ich odporność na porażenie powodowane przez najgroźniejsze patogeny w 2018 roku
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 LAURENCJA SZAŁA, TERESA CEGIELSKA-TARAS, ALEKSANDER SIGER, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KATARZYNA SOSNOWSKA Nasiona mieszańców testowych Brassica napus L. z udziałem rzepaku resyntetyzowanego jako źródło tłuszczu i związków witamino-E aktywnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 PIOTR SZULC, GWIDON TRATWAL,JAN BOCIANOWSKI, ZBIGNIEW PODKÓWKA, WERONIKA BALDYS Wpływ terminu siewu kukurydzy na skład chemiczny oraz wartość pokarmową ziarna odmiany Pyroxenia
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAGDALENA ŚWIĘCICKA, EWA SIEDLECKA, BEATA BAKERA, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA Analiza ekspresji żytnich ortologów genów Lr w siewkach inokulowanych Puccinia recondita f.sp. secalis
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 BEATA TATAROWSKA, BOGDAN FLIS IWONA, WASILEWICZ-FLIS Ocena wpływu różnych źródeł zmienności na reakcję odpornościową rodów ziemniaka mających w swym pochodzeniu odporność na PVM pochodzącą z dzikiego gatunku Solanum megistacrolobum
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA TRATWAL, PAWEŁ DOPIERAŁA, GWIDON TRATWAL Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 ANNA TROJAK-GOLUCH, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA, TERESA DOROSZEWSKA, SIMON GOEPFERT Stopień deformacji morfologicznych w liniach hodowlanych tytoniu z introgresją od N. alata warunkującą odporność na TSWV
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAGDALENA WALKOWIAK, STANISŁAW SPASIBIONEK, KRYSTYNA KRÓTKA, TERESA PIĘTKA, KRZYSZTOF MICHALSKI Analiza genetycznego uwarunkowania cech ilościowych i jakościowych genotypów rzepaku ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 KATARZYNA WIELGUSZ, MARCIN PRACZYK, MAGDALENA WALKOWIAK Badania wstępne nad oceną odporności na fuzariozę wybranych linii lnu oleistego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 MAGDALENA WIŚNIEWSKA, MARLENA GZOWSKA, DANUTA BOROS, JÓZEF ZYCH, EDWARD S. GACEK Zawartość składników pokarmowych i substancji bioaktywnych w odmianach pszenicy ozimej uprawianych w siewie czystym i mieszankach trójskładnikowych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA, JADWIGA ŚLIWKA, MARTA BRYLIŃSKA, SYLWESTER SOBKOWIAK, RENATA LEBECKA, KRYSTYNA MICHALAK, ZHIMIN YIN Analiza zmian w populacjach ważniejszych patogenów ziemniaka dla potrzeb prowadzenia hodowli odpornościowej oraz produkcji
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 GRZEGORZ ŻUREK, DANUTA MARTYNIAK, AGNIESZKA KASPRZYCKA, HANNA NOWAK, AGNIESZKA RACHWALSKA, KAMIL PROKOPIUK, MARTA POGRZEBA Pozyskiwanie biogazu z uprawy traw wieloletnich na glebach o niskiej wartości rolniczej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 TADEUSZ OLEKSIAK Polska hodowla roślin rolniczych na krajowym rynku nasiennym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 285 SEWERYN FRASIŃSKI, ELŻBIETA CZEMBOR, JUSTYNA LALAK-KAŃCZUGOWSKA, ŁUKASZ STĘPIEŃ Monitoring porażenia odmian kukurydzy pastewnej grzybami z rodzaju Fusarium spp. na terenie Polski w latach 2015–2017
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 PAWEŁ CZ. CZEMBOR, DARIUSZ MAŃKOWSKI, PIOTR SŁOWACKI, DOMINIKA PIASKOWSKA Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 TADEUSZ ADAMSKI, MARIA SURMA, ZYGMUNT KACZMAREK, ANETTA KUCZYŃSKA, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK, MICHAŁ KEMPA, PIOTR OGRODOWICZ, ELŻBIETA ADAMSKA, RENATA TRZECIAK, ALINA ANIOŁA, RENATA HOLEWIŃSKA Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 TOMASZ GÓRAL, HALINA WIŚNIEWSKA, PAWEŁ CZEMBOR, PIOTR OCHODZKI, MAGDALENA RADECKA-JANUSIK, MACIEJ MAJKA, JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ANNA NADOLSKA-ORCZYK, KAROLINA BARCHACKA, SEBASTIAN GASPARIS, HANNA OGONOWSKA, MACIEJ KAŁA Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MARCIN RAPACZ, BARBARA JURCZYK, MONIKA SASAL Określenie czynników decydujących o zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach polskich
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MIROSŁAW TYRKA, GRZEGORZ FIC, MAGDALENA SZELIGA, MARCIN JAROMIN, PAWEŁ KRAJEWSKI, PAWEŁ MILCZARSKI, TADEUSZ DRZAZGA, PRZEMYSŁAW MATYSIK, RÓŻA MAZUR, TERESA SIKORA, EDWARD WITKOWSKI, JUSTYNA BUCZKOWICZ, DOROTA TYRKA Selekcja genomowa pszenicy ozimej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 HALINA WIŚNIEWSKA, MACIEJ MAJKA, MAGDALENA GAWŁOWSKA, MAREK KORBAS, JOLANTA BELTER Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WACŁAW ORCZYK, MARTA DMOCHOWSKA-BOGUTA, YULIYA KLOC Tolerancja na stresy abiotyczne — genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAGDALENA SZECHYŃSKA-HEBDA, NATALIA HORDYŃSKA, STANISŁAW GRZESIAK, MACIEJ GRZESIAK, LIDIA SAS-PASZT, ANNA LISEK, BEATA SUMOROK, EDYTA DERKOWSKA, KRZYSZTOF WESZCZAK, MATEUSZ FRĄC, MICHAŁ PRZYBYŁ, PAWEŁ TRZCIŃSKI, SŁAWOMIR GŁUSZEK Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAGDALENA SZECHYŃSKA-HEBDA, NATALIA HORDYŃSKA, MARIA PILARSKA, IRENEUSZ ŚLESAK, MARIA WĘDZONY, JOANNA TROCZYŃSKA, ZOFIA BANASZAK Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 PIOTR T. BEDNAREK, RENATA ORŁOWSKA Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych
PDF